Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag.124-127

Nieuwe aanwinsten Oudheidskamer

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In overleg met mevr. Ina de Beer, die reeds vele jaren deze rubriek prima verzorgt,zal ik namens de Oudheidskamer nog een keer de nieuwe aanwinsten van de Oudheidskamer beschrijven. Ik kreeg n.l. enkele reacties op mijn als "vakantie-invaller" geschreven bijdrage (Zie Contactblad d.d. 2-9-91 bladz. 77.)
Een nieuw lid belde mij op omdat hij de functie van een Oudheidskamer heel anders zag. Hij had er zelfs een woordenboek voor op nageslagen en daarin als omschrijving gevonden: Oudheidskamer -- (klein) plaatselijk museum van Oudheden. Hij vond de door mij vermeldde "voorwerpen" niet passen voor een klein museum. Zie voor mijn antwoord het artikeltje; WERKGROEPEN,

De twee tegenstrijdige berichten over de grafsteen gemaakt door Lambertus Zijl, zie het bovengenoemde CONTACTBLAD, bldz. 55 en 78, riepen ook vragen op: Wie heeft er gelijk. De hr. Nuis was zo vriendeliak ons met zijn auto te komen ophalen en na wat zoeken op het kerkhof toonde hij het door ons als geruimd gewaande grafmonument. Ons bericht was gebaseerd op een mededeling van twee beambten van het kerkhof. De heren wilden echt behulpzaam zijn maar er is kennelijk sprake geweest van een misverstand. Gelukkig, het monumentje is er nog !

Nr. 1  Gooische villaparken -een standaard werk door Jannes de Haan.
Hij beschrijft daarin het ontstaan van villa plaatsen. Bussum wordt uitvoerig besproken. Veel mooie foto's. De H.K.B. wordt regelmatig genoemd.
Nr. 2  Marius Bauer -kunstschilder. Hij woonde korte tijd in Bussum. Contacten met Fredrik van Eeden en Jan Veth. Tekeningen van Hans en Paultje van Eeden.
Nr. 3  Gids voor Bussum en Naarden -uitgave V.V. 1923 Veel foto's. Bussum was toen nog echt intrek als vakantieplaats. Veel advertenties. Informatief boekje.
Nr. 4  Sleeswijks zak-atlas van Nederland. Sleeswijk was een Bussumse uitgever. Daarom is dit boekje interessant. Bussum werd door hem bekend in Nederland.
Nr. 5  Wandelingen en rijwieltochten in het Gooi. Uitgave A.N.W.B 1929. Aan de hand van dit boekje kunt U nog eens gaan fietsen. Veel zal veranderd zijn.
Nr. 6  Foto's : Villa Nw. S Gravelandseweg 86 architect W. Hauer
                              Nw. S Gravelandseweg 61 architect J.Leliman
                              Vondellaan l architect H..Everts
                              Breedelaan 13 architect M.Plate
                              Koningslaan 36 architect J.C.O. Camman
                              Koningslaan 38 architect H..Everts
Nr. 7  Boekje "Beelden en Bruggen" gedichten van Hugo Huygen K. Doormanlaan 61
Nr. 8  Mapje met kleine kadastrale kaartjes (l3 stuks) o.a Kamphoeve, Gooiberg, Beerensteinerlaan, Majella etc.
Nr. 9  Kaart van Bussum 1929 - R.Los Bussum .
Ten zuiden zijn de laatste wegen: De Voormeulenweg, Hamerstraat, Het Singel. Ook staan er zeer veel zanderij-sloten op rond de Brediusweg, Oud Bussummerweg en er is ook nog een stukje van de haven op te zien. Het zwembad aan de Huizerweg is er ook nog op vermeld. Verschillende scholen staan er op, die inmiddels zijn afgebroken. De gasfabriek, gebouw Concordia en bioscoop Novum kan men er op vinden. Een schitterende kaart. De Ericaweg, de Huizer Botweg, de batterijen 2 en 4 te veel om op te noemen. Deze kaart zou men eens moeten tentoonstellen in een vitrine.
Nr.10  Informatie over schilderes FRIDA KOLE en Bob ten HOOPE
Nr.11  ONDERWERP: Bedrijven -- uitgeverij J.A. Sleeswijk
Nr.12  Foto van de tuin Groot Hertoginnelaan 28a aangelegd door Tine Cool
Nr.13  Een artikel over de villa Amby Nieuwe 's Gravelandseweg 13 geschreven door de tuinarchitecte Tine Cool
Nr.14  Een zeer uitvoerig artikel over : CLINGE DOORENBOS vijftig jaar dichter-zanger uit het blad EVA met 13 foto's.
Nr.15  Een artikel over de kunstschilder JOHAN COHEN GOSSCHALK.
Nr.16  Een grote foto "FEEST BIJ SPOORWEG ter gelegenheid dat de hoofdriool werd doorgeperst onder de spoorlijn. (Een zeer gewaardeerde schenking van mevr. M.M. de Ruit)
Nr.17  Een artikel over de zanderij in het Gooi. Zo'n 16,5 miljoen kubieke rneter zand zou zijn afgegraven en vervoerd in kleine zandschuiten . ! (artikel uit T.V.E. sept 1991 nr. 3 .)
Nr.18  Een fraaie kaart uit 1928 waarop duidelijk te zien zijn de zanderijsloten rond Naarden, Bussum en Huizen. Zeer indrukwekkend.
Nr.19  Een kaart van de waterleiding te Bussum van 1893. Deze kaart sluit prachtig aan op de kaart van de Verfraaiings Vereeniging Bussum van 1884. Duidelijk is het verschil in bebouwing te zien. Merkwaardig genoeg wordt de Laarderweg ZWARTEN WEG genoemd. Zo te zien staan er nog heel veel boerderijen op. Ook de villa Davos tussen de Landstraat en het Keereweer staat er nog steeds op. Het Helenapark wordt vermeld en het Prins Hendrikpark is nog niet geboren. Een kaart die de moeite waard is om eens te bestuderen. Men ziet dan steeds meer.
Nr.20  De liedtekst: "Het Gooi waar ik mijn woonplaats vind enz... En Bussum, parel van 't Gooi enz. Hoera voor het wondermooie Gooi en Bussum bovenal"
Het complete lied werd mij jaren geleden toegezonden door de heer J.A. Banis met de groeten van zijn vrouw en dochter. Ik heb het zuinig bewaard en hoop dat DE REDACTIE van ons CONTACTBLAD dit lied zal plaatsen in haar feestnummer: BUSSUM 175 JAAR. U vindt dit lied dus bij de afdeling DOCUMENTATIE. WIE kent nog de MELODIE
Nr.21  5 bladzijden met gegevens over de TWEEDE WERELD OORLOG en BUSSUM. --Ik blijf hardnekkig volhouden. DE TIJD DRINGT immers !! Waar blijft Uw bijdrage ? --
Nr.22  5 mappen over de politiek. o.a. i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen in l990 (Gegevens over D66 ontbreken) en 1 map Politiek algemeen met o.a. de fraaie portretten van onze gemeenteraadsleden. Dit wil niet zeggen dat wij ons met de politiek bezig gaan houden, maar politiek is ook een historisch gegeven. Wat zou het niet leuk zijn als we over de portretten van de gemeenteraadsleden van 1817 zouden kunnen beschikken.
Nr.23  Een kaart van Bussum over de gebiedsuithreidingen in 1887 en 1902 ten koste van Hilversum en gebiedsafstand in 1902 aan Hilversum.
Nr.24  3 kadastrale kaarten van 1824 sectie A , genummerd blad 1, blad 2, blad 3 omvattende het SPIEGEL en de KERN van het Dorp.Met daarnaast een map waarin U kan zien wie de eigenaar van een bepaald stuk is geweest. U vindt b.v. op de kaart het nr. A 55 dan kunt U in de map Lezen dat Izaak Kaarsgaren de eigenaar was van
26 aren bos en dat bos later verkocht aan Jan Steur. Of dat het nr. A 333 het huis was van Emmetje Fokker. En als U heel slim te werk gaat kunt U lezen in het boek:DIE VAN LAGE BUSSUM geschreven door J.V.M. Out dat huis in 111 het nr. 563 (huisnummer) had.

Nieuwe aanwinsten (Vervolg)
Wij ontvingen van mevr. A.Terschuur een hoop "romrnel", van de vuilnisman gered toen haar buurvrouw ging verhuizen. Mevr.Terschuur heeft een goed oog voor "ROMMEL", zie o.a. onder de nrs. 3-4-59-11-14-17-18 en 25, Reuze bedankt.
Ook dank aam mevr. H. Marres zie nrs. 6 en 13. Deze oudleden van de Oudheidskamer zijn nog stecds actief voor de Oudheidskamer.

Nr.25  Map met advertenties uit 1930/31 over de dussurnse middenstand
nr.26  Onverwachts kregen wij enorme steun van de heer A. Winthorst en zijn vrouw. Ruim honderd fotocopiëen van zeer oude notariële actes rond de jaren 1870/1880 en soms nog ouder, over verkopen van gronden en huizen in Bussum. Compleet met notities van de heer Winthorst over de inhoud waarmede die beter toegankelijk is geworden. Er staan heel wat nieuwe gegevens in. U kent allen de schitterende villa Gooilust op de hoek Brinklaan-Kerkstraat. Daar woonde o.a. vroeger de familie Vroom . Nu staat er een bepaald weinig fraai gebouw. De naam Gooilust blijkt destijds overgenomen te zijn van daar eerder gestaand hebbende herenhofstede "GOOILUST" van Plouis Portman -rentenier -uit Amsterdam. De villa's Veldheim en Schoonoord door Fabius gedateerd op 1822/1824 blijken rond 1870 gebouwd te zijn, volgens A. Winthorst. Het is zeer interessant materiaal voor de werkgroep DE DORPSKERN maar uiteraard ook voor anderen. Veel wijst er op dat de oorsprong van Bussum als forensenplaats lag in de kern van het oude dorp. 
Wat de familie Winthorst gepresteerd heeft is werkelijk ongelovelijk. Onze kring is hen wel zeer veel dank verschuldigd. Het spreekt vanzelf dat wij zijn naam dienen te noemen als wij gebruik maken van zijn gegevens. Hij heeft er vele jaren aan gewerkt. Waar een hobby niet al toe kan leiden. Misschien zijn er leden die van uit hun deskundigheid of hobby een bijdrage zouden willen geven aan de Kring. Men is zeer welkom.

Kunstschilders in Bussum (zie Contactblad nr. 2 sept 1991, blzd. 12)
De heer Jensma maakte voor onze kring en lange lijst met namen van kunstschilders die in Bussum gewoond en gewerkt hebben. De vraag is, wie wil deze lijst eens inzien en mogelijk enige aanvulling verschaffen. - openingstijden van de documentatieafd. staan op de binnenzijde van de omslag -
De heer hiernaast is de KUNSTSCHILDER Thomas COOL, die de villa Boslaan 2a liet bouwen alsmede een expositie ruimte (Parklaan 29a) en aansluitend zijn atelier.

 

Met deze advertentie vragen wij nogmaals uw aandacht met het verzoek heel in het kort iets te schrijven over een persoonlijke ervaring uit de tweede wereldoorlog.
Was u een van de vele honderden Bussummers die opgepakt werd om in Arnhem te gaan werken? Waar vielen bommen in Bussum? Moest u wachtlopen? Werden huizen in brand gestoken als represaille maatregelen? Waarom? Waar? Misschien hebt u een spannend onderduik situatie beleefd.
Over een paar jaar heeft het nauwelijks zin die vraag nog te stellen.