Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 1


VAN DE REDAKTIE

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In 1983 hebben enkele enthousiaste ingezetenen van ons dorp de Historische Kring Bussun opgericht. Uiteraard moet dat gevierd worden. Een aantal van diegenen, aan wie wij het bestaan van onze Kring te danken hebben,maakt deel uit van de actieve jubileumcommssie. Het programna, dat zij voorbereiden, is alleszins aantrekkelijk. U leest hierover in dit numrrer.

Voorts o.m. in dit blad het eerste van een tweetal artikelen over de villa Delta, die reeds in het begin van deze eeuw historie ia geworden. Wederom een boeiend interview van Mevrouw De Beer, ditmaal met de heer Wingelaar; de activiteiten vanuit de H.K.B. aangaande de recente ontwikkelingen rond de Irene Studio; nieuwe schenkingen, waarbij niet onvermeld mag blijver! dat via de heer Jansen het archief van het Bussumse Waterleidingbedrijf aan de H.K.B. in bruikleen zal worden gegeven. Een heel bijzondere aanwinst voor het documentatiecentrum. Interessante gegevens die hieruit geput kunnen worden met betrekking tot de Wilhelminafontein, die op 6 septenher a.s. op feestelijke wijze opnieuw in gebruik zal worden gesteld, zullen een kleine expositie vormen in het kantoor van de A.B.N.

En houdt u in ieder geval 17 septenber vrij!
De Redactie