Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 8/2 (september 1992) colofon

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 2 (september 1992) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

DOELSTELLING 

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep zoals architectuur, documentatie, dorpskern, literatuur en oudheidkamer, of door zelf een werkgroep te starten.

LIDHAATSCHAP en CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt per jaar (minimum) voor :individuele leden f 20,- , gezinslidmaatschap f 30,-  Verhoogd met verzendkosten voorleden buiten Bussum en Naarden. U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.

BESTUUR

Voorzitter: A. Gouka, Brinklaan 98 1404 GR Bussum, tel. 35945
Vice-voorzitter: M. Monster-Duijvesteijn, Schwerinlaan 5 1404 AV Bussum, tel. 49097
Penningmeester: B.J.W. Bal, Pluimenmeent 2 1218 BJ Hilversum, tel. 30829
Secretaris: P.P. Goddijn-Noort, Herenstraat 105 1406 PC Bussum, tel. 1087
Redactie Contactblad:
J. Vos, Hamerstraat 106 1402 BX Bussum, tel. 36710

De DOCUMENTATIE-AFDELING bevindt zich in de openbare bibliotheek aan de Dr. A. Kuyperlaan 5 te Bussum. De openingstijden zijn als volgt:
- elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
- elke EERSTE vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur
Tijdens de zomermaanden is de documentatie-afdeling gesloten.

LOSSE NüMMERS van het CONTACTBLAD zijn à f 5,- per stuk verkrijgbaar bij de penningmeester.

ADVERTENTIES: voor informatie en plaatsing kunt u contact opnemen met de voorzitter.