Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag.132

Over Tinnenvochtmaten, een oud document uit 1832

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Met enige nostalgie denken velen terug aan de melkboer die bij de keukendeur al roepend zijn aanwezigheid kenbaar maakte. De levering van melk gebeurde met een hele of halve literkan met ....een kleine toegift.
In onderstaande brief uit het jaar 1832 leest U welke benamingen in die tijd gebruikt werden.

Aan het Gemeente Bestuur

Haarlem den 3 maart 1832.

Onderwijs No 46

Naar aanleiding van de Provinciale bladen N 85 van 1830 en N 142 van 1831, de aanbesteding plaats gehad hebbende, van de leverantie der TINNENVOCHTMATEN voor de Openbare lagere scholen, geven wij ons de eer UEA te kennen te geven, dat ieder stel f 5,15½ kost, dat dezelven behoorlijk geijkt voor den 13e junij 1832 aan UEA franco moeten bezorgd worden, tegen a£gifte van een recu dat zulks hee£t plaats gehad waarop de aannemer alhier betaling zal erlangen. Deze maten zullen, tot menagement van kosten, niet voorzien zijn van deksels, en om dat dezelven slechts alleen voor het onderwijs en dus niet voor dagelijks gebruik dienen, nimmer behoeven te worden herijkt, en daarom gestempeld worden, met de letters N:H:S: (Noord Hollandsche Scholen) en bestaan in zeven stuks dat is:
     Eene Nederlandsche Kan of Litre
     Eene halve Kan
     Het dubbelde Maatje
     Het Maatje of de Cilitre
     Het halve Maatje
     De dubbelde vingerhoed
     De vingerhoed of Centilitre

Om ons nu in staat te stellen, den aannemer L. B. Ruttenberg in staat te stellen ter behoorlijker tijd te kunnen voldoen, verzoeken wij UEA aan ons voor of op den 13 junij 1832, te doen toekomen, eene Som van f 5,15½ zijnde het bedrag, voor de aan UEA te zendene stellen, hetwelk wij UEA autoriseeren te voldoen uit den post van onvoorziene uitgaven over dezen loopenden jare.

De Gedeputeerde Staten, van Noord-Holland
     w.g. (niet meer leesbaar)
     Ter ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Holland
     Copes van Hasselt.