Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag. 91-92

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Agenda jaarvergadering en Jaarverslag

Van het bestuur

Geachte leden,
Op maandag 17 februari 1992 hopen wij onze Algemene Ledenvergadering in de Openbare Bibliotheek -naast 't Spant aan de Dr. A. Kuyperlaan - te houden. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 18 februari 1991
3. Jaarverslag van de secretaris over 1991
4. Jaarverslag van de penningmeester over 1991 en begroting 1992
5. Verslag kascontrolecommissie over 1991 en benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor 1992
6. Vaststellen contributie
7. Viering 175 jaar Bussum
8. Rondvraag

 

Jaarverslag 1991 Historische Kring Bussum

van de secretaris.

Onze nieuwjaarsbijeenkomst werd begin januari gehouden. Ditmaal werd de heer Kuiper door mevrouw Ina de Beer gellnterviewd. Zijn verhalen en jeugdherinneringen zullen bij de leden in de smaak gevallen zijn.
De Algemene Ledenvergadering werd op 18 februari 1991 gehouden.
Het bestuur kwam regelmatig bijeen voor het bespreken van vele zaken.
Mevrouw De Mol van Otter100 gaf in het voorjaar haar werk aan het Contactblad over aan mevrouw Joke Vos.
Aan velen willen wij dankzeggen voor alle medewerking ook in het afgelopen jaar: de mensen die weer driemaal per jaar het Contactblad in hun wijk bezorgden, degenen die weer met interessante artikelen voor het blad kwamen, degenen die het typewerk deden en zij die het blad samenstelden.
Nog steeds is het ledental stijgend, het totaal aantal leden is nu 280.

Ledenbijeenkomsten.

In maart hield mevrouw Peggy Bouman-van Hemert een lezing met diabeelden over de architectuur van de gevels van winkelpanden in het centrum. Iemand die deze lezing bijgewoond heeft, zal nooit meer zonder omhoog te zien naar de gevels, door de Nassaulaan wandelen.
In mei hield mevrouw Fusien Bijl-de Vroe een lezing over de schilder Jan Veth, wiens atelier destijds in huize Op den Akker aan de Parklaan was.
In september gaf mevrouw Madelon Broekhuis een lezing met dia-beelden over het werk van de beeldhouwer Lambertus Zijl, die veel voor Berlage heeft gewerkt.
In november werd een Gooise klederdrachtavond georganiseerd door mevrouw Joke Vos.

 

Aktiviteiten:

De werkgroepen Dorpskern, Architectuur en Oudheidkamer gaan door met hun werk en hebben soms te kampen met enige tegenslag. De werkgroep Documentatie komt elke maandagmorgen bijeen. Elke vrijdagmiddag staat men klaar voor hulp bij vragen van leden en ook niet-leden.
Het bestuur gaf acte de presence tijdens de Open Dag van het Goois Museum in augustus.
Mevrouw A. van der Sleesen organiseerde met enige anderen een tentoonstelling over het noordelijk deel van de Brinklaan.
Hr Langemeijer en Hr van Berkel gaven 16 december een lezing over de historie van Bussum op de School voor Volwassenen in Bussum.
Voor wat betreft de voortgang van de opgravingen in en rond de St. Vituskapel/Irene-studio is het wachten op de toestemming van de aannemer voor het graven in de grond buiten de kapelmuren. 
Graag zouden we zien dat leden zich beschikbaar stelden voor het in orde maken van de zaal en het zetten van koffie op de ledenavonden. Een 'hulpcommissie' voor deze zaken zouden we heel goed kunnen gebruiken.
Voor het 175-jarig bestaan van Bussum in 1992 werd veel werk verricht. Samen met de gemeente zijn we bezig een symposium in mei a.s. te organiseren over de ontwikkelingen in Bussum in verleden, heden en toekomst. En in april a.s. zal een nieuw boek over Bussum verschijnen. Hieraan hebben verscheidene auteurs hun medewerking verleend. Beschreven worden de historie van Bussum onder Naarden, Bussum vanaf 1817, stedebouwkundige ontwikkelingen, cultuur, werkgelegenheid en vele andere onderwerpen.

Terugziend op 1991 kunnen wij zeer tevreden zijn.