Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) pag 21-29


H. Hartkerk verdwijnt

W.M. van Berkel

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

Een van de mooiste bouwwerken van Bussum is nu ook gedoemd door de slopershamer geveld te worden. Het begon allemaal in 1931, toen ik als kind kwam te wonen in de K.Godelindestraat, met de achtertuin recht tegenover de H.Hartkerk in aanbouw. Dagelijks kon men de vorderingen van de bouw volgen. Soms dacht ik dat het onweerde, maar dat was het geraas van de pasgemetselde gewelven die, zoals men dat noemde, zichzelf inklampten over de houten bogen die daar als stelwerk voor waren gemaakt.

    
zeereerw. pastoor A. W. G. M. Wiegerinck,
stuwkracht voor de stichting der H. Hartkerk.
 

Het gebouw stond, als op een eiland, midden op de hei. Het is een pracht bouwwerk geworden in voor die tijd een modern Gothische stijl, die uniek mag worden genoemd tot in de wijde omtrek. Vele bezoekers waren geimponeerd door de wijde overkoepeling in de kerk, waardoor men in alle hoeken van de kerk de diensten kon volgen op het Priesterkoor. De le-Steenlegging door de Zeer Eerw. Pastoor A.G.G.M.Wiegerinck was op zaterdag 13 juni 1931. De plechtige Consecratie was op 2 mei 1932 door de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr.J.Jansen. Zo begon 50 jaar geleden de H.Hartparochie een eigen weg te gaan in Bussum-Zuid met als centrum de H.Hartkerk. Pastoor Th.van Leeuwen volgde Pastoor A.Wiegerinck op tot 1967, waarna tot 1972 Pastoor W.Keyzer de leiding had. Daarna werd de H.Hartparochie opgenomen in de Samenwerkende Parochies en vestigde Pastor J.van Schie zich in de H.Hart-pastorie als lid van het Pastorteam van Bussum.

                                                      Bussum 4 Maart 1932
M.M.H.H.
Ondergetekende heeft de eer U hiermede te berichten
dat het bestuur van het zangkoor der H.Hartparochie
als volgt is samengesteld:
Pastoor Wiegerinck, President
L.J. Lauret, Vice President
Th. van der Wardt, Secretaris
J. Baan, Penningmeester
J.S. Bus, Bibliothecaris
H. Brouwer, Commisaris van orde
   

De H.Hartparochie was een sociaal sterk gebonden gemeenschap. Juist door die binding is er in die vijftig jaren van haar bestaan veel tot stand gekomen, o.a. de bouw van de kleuterschool, de H.Hartschool (nu de Hoeksteenschool) die binnen korte tijd moest worden uitgebreid met een extra étage, het eigen gymnastiekgebouw achter de kerk. Daarnaast nog het verenigingsleven.

Tot in de iaren zeventig was de kerk altijd zéér goed bezet op Zondag. Vele parochianen denken met weemoed terug aan die tijd, die zij in deze kerk hebben beleefd, mooie maar soms óók droeve gebeurtenissen. Helaas is het in deze tijd niet meer mogelijk om deze kerk in stand te houden, waarvoor alle begrip. Maar waarom dient dan de verpaupering van dit gebouw, zodat men nu moet overgaan tot sloop?


Was er dan geen andere mogelijkheid? Zoals in het begin van mijn verhaal denkt men straks weer dat het onweert. Maar dan is het 't opblazen van dit eens zo mooie kerkgebouw. Welke historische bouwwerken volgen nu nog in Bussum?

 

    

Iets uit de geschiedenis van de H.Hart-Parochie

(Uit de parochiegids van 1967)

In april 1919 werd aan Kapelaan A. Wiegerink van de O.L. Vrouwekerk te Utrecht door de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. H.van de Wetering, opdracht gegeven om de bouw van een nieuwe kerk voor te bereiden onder de St. Vitusparochie te Bussum.
Kapelaan Wiegerink (thans mgr. Wiegrink, kanunnik van het kathedrale Kapittel te Utrecht en oud-deken van Utrecht) vestigde de jaren van de voorbereiding; voor de bouw zijn verblijf in het  St. Olavhuis aan de Parklaan. Het kerkbestuur van de St. Vitusparochie stelde ter beschikking de grond een "bruidsschat" ineens van f 25.000,- en bovendien gedurende 15 jaar, f 5000,-jaarlijks.
Wij commemoreren dit graag, omdat het heel billijk en rechtvaardig is dat katholieken van Bussum, en in het bijzonder de parochianen van de H. H parochie, goed mogen begrijpen wat katholiek Bussum aan de moederkerk van Bussum, de St. Vitus, te danken heeft en dat men goed mag begrijpen dat de offers die men aan zijn eigen kerk geeft, dikwijls nog door anderen overtroffen worden.

In de jaren van l930 tot 1935 was er een penningvereniging opgericht, die door vele kleine regelmatige bijdragen toch een grote steun was bij grote kosten van de meubilering van de kerk. Het is wel interessant er aan te denken, dat in die tijd er geen kerkenbouwfonds was en ook geen collecte voor de kerkenbouw. Aan de architect B.N.A.H. van Eyden te Bussum werd de opdracht gegeven het ontwerp voor de nieuwe kerk te maken.

Oorspronkelijk zou het een kruiskerk zijn geworden (de tekening hiervan berust nog in het archief van de parochie), maar door de hoge kosten moest het plan vereenvoudigd worden en is de thans bestaande kerk ontworpen. Volgens deskundigen is het geheel er zelfs fraaier door geworden. In het tijdschrift "Van Bouwen en Sieren", Officieel orgaan van de groepen Bouwkunst en Beeldende Kunst der Algemene R.K. Kunstenaarsvereniging lezen wij de volgende hoge artistieke waardering van onze mooie H. Hartkerk:
"Van Eyden is er in geslaagd stemming in de kerk te krijgen - dat ondefinieerbare en toch reële, dat wat niet te verklaren is en toch aanwezig, dat wat er zit in een boog en een gewelflijn, in een verhouding tot hoogte en breedte, in die van licht tot donker en in nog veel meer andere dingen. Het blijft de onmiskenbare verdienste van Van Eyden's werk dat het die katholieke sfeer vertolkt, welke voor een goed parochieel leven van zo groot belang is en welke wij aan zovele super-architectorale scheppingen waarover veel drukte gemaakt wordt, totaal missen."
Wij hebben hier dit waarderend citaat weergegeven, opdat de parochianen van de H. Hartkerk mogen b!ijven waarderen dat hun parochiekerk een juweel van bouwkunst is.

    

 

Uit: De Gecombineerde Gooische Bladen dinsdag 16 juni 1931

Eerste steenlegging der H.Hartkerk te Bussum

Indrukwekkende plechtigheid

Aan de Keizer Ottostraat daar waar in de Bussumsche Eng de nieuwe complexen woningen steeds verder op het oorspronkelijke boschgebied toeschuiven, zal eerlang de derde Kath.kerk, de H.Hartkerk, verrijzen. Zaterdagmiddag tegen half drie was alom te zien dat er iets bijzonders ging gebeuren. Rond de fundamenten der nieuwe kerk wapperde de vlaggen in den wind, steeds meer menschen stroomden daar tezamen, autoriteiten in het zwart bewogen zich naar het terrein van het Godshus, waarvan dien middag op plechtige wijze de eerste steen zou worden gelegd.
Daar waren tal van geestelijken. Wij noemen allereerst den zeereerw. pastoor A.W.G. Wiegerinck, de man die met groten ijver en energie zorgde dat deze derde Kath.kerk tot stand kon komen. Voorts merkten wij op de pastoors G.J. v.Schaik van de parochie van O.L. Vrouwe van Altijddurenden Bijstand, pastoor E. Beumer van de St. Vitusparochie, pastoor Hermsen van Naarden, den em. pastoor Eling, rector Croone van Pens, Mariënburg, de kapelaans P. Swildens, J. Nieuwenhuys, J. Kemper, J. Koe!eman, A. v. Rossum, de kerkbesturen van St. Vitus en de O.L. Vrouweparochie, afgevaardigden der Katholieke verenigingen hier ter plaatse enz.
Burgemeester H. de Bordes, getooid met den ambtsketen, vertegenwoordigde met den wethouder Brand en de raadsleden mej. Bahlmann, Schmidt, De Lange het gemeentebestuur, wij zagen den commissaris van politie, den heer De Wilde en voorts nog tal van vooraanstaande belangstellenden. De belangstelling der Bussumsche katholieken was vanzelfsprekend zeer groot

Zéer veel belanggstelling.

t... werk , doch bij een begin. Wij zijn hier op de plek waar onze H. Hartkerk verrijzen zal, aldus spr., daar waar binnen korten tijd de sterke pijlers het kunstig gewelf van ons nieuwe Godshuis zullen dragen, de plaats waar wij de fundamenten van een Godswerk mogen zegenen en dat door menschenhanden onder Gods bestier zal mogen worden opgetrokken, de plek ook waar een Godsaltaar zal worden opgerkht. Gisteravond is reeds het kruis geplant ten teeken dat deze grond aan profaan gebruik is onttrokken.
De kerk zal steunen op een hoeksteen en deze hoeksteen is Christus, de fundamenten zijn de apostelen, die Christus bijstonden, en wij, wij allen zijn de levende stenen, omdat wij geestelijk met Christus zijn verbonden.
Groote vreugde vervult ons hart nu de hoeksteen van dit Godshuis gelegd kan worden. Zij, die lijden en zij die gebukt gaan onder zorgen zullen hier straks neerknielen en bij God's tabernakel troost en steun vinden. Men kan overal bidden doch alleen in de kerk kan men op de meest innige wijze met God verbonden zijn en zich met Hem verenigen.
Heilig is deze plaats, aldus spr., drie werf heilig, omdat zij is de plaats van God's huis, een poort des Hemels! Daarom willen wij, aldus spr., in dezen hoeksteen een oorkonde insluiten, een oorkonde, welke vast ommetseld wordt. Moge die oorkonde daar eeuwig rusten. Wordt zij ooit opgedolven, dan zal zij getuigen van God's werk, dat hierwerd verricht. De Heer moet het huis bouwen, ware het niet zoo, dan zou het zwoegen der menschelijke werkers voor niets zijn. In gebed wil spr. den Goddelijken zegen vragen voor geestelijke en wettelijke bestuurders, voor de Bussumsche Katholieken en niet-Katholieken. Allen Uw onwaardige dienaren, O Heer!

Gewend naar het Vrijdagavond geplante en met wijwater besprenkelde kruis sprak pastoor Wiegerinck hierna het gebed uit. Zijn eerwaarde zegende den steen, besprenkelde deze met wijwater en onder het maken van een kruisteeken sprak z.eerw. de Woorden: In den Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes.
Bij deze wijdingsplechtigheid. welke onder grote stilte werd verricht, werd Z.eerwaarde geassisteerd door pastoor Beumer, kapelaan van Rassum en rector Ciocre. Als cantores fungeerden de kapelaans Koeleman en Kemper.

     
  Het moment der hoeksteenlegging
De steenlegging.

Nadat in het latijn de Litanie van alle Heiligen was aangeheven, ging pastoor Wiegerinck tot de plechtigheid der steenlegging zelve over. De priester nam plaats op de plek waar het altaar zal komen en verrichtte het metselwerk, waarvan de foto een duidelijk beeld geeft. Daarbij zette de priester een antifcon in, waarmee de geesteljken voortgingen. Het kekrkkoor van de nieuwe H. Hartkerk zong onder leiding van den heer Gieslergen Psalm 126.

Nadat de steen was gelegd en de oorkonde was ingesloten werden alle fundamenten met wijwater besprenkeld en gezegend. Geestelijken en alle katholieken knielden hierna neder in gebed.

Rede Burgemeester H. de Bordes

Burgemeester H. de Bordes sprak na de plechtigheid de volgende rede uit:
Ik acht het een voorrecht en stel het op den hoogsten prijs dat het mij toegestaan op deze plaats en in deze ure, na de hoogst-geestelijke woorden, welkc door deze groote schare met
eerbiedige aandacht zijn aangehoord, een sober leeken woord te spreken, een woord, waarin ik allereerst wensch neer te leggcsii de verklaring, dat naast de geestelijke ook de wereldlijke
Overheid in deze gemeente ten volle beseft het gewicht van die cerste-steenlegging van deze nieuwe kerk. Een feit, dat vanzelf sprekend in de eerste plaats diepe voldoening schenkt aan onze roomsch-katholieke medeburgers, doch waarvan de groote beteekenis ook door de anderedenkenden ten volle wordt beseft en erkend.
Het is voor de tweede maal in mijn toch niet lang ambtelijk leven in deze gemeente, dat het mij werd gegeven tegenwoordig te zijn bij de eerste-steenlegging van eene roomsch-katholieke kerk. Hoe levendig herinner ik mij nog dien schoonen Septemberdag in het jaar 1920, toen ik eene zelfde, plechtigheid voor de kerk van O.L Vrouwe van Altijddurenden Bijstand mocht bijwonen en de zoo treffende woorden van den helaas te vroeg ontslapen pastoor Van Hinsbergh gevolgd door de dankwoorden van pastoor Van Skaik, 'n onuitwisbaren indruk op mij maakten. Weinig had ik toen kunnen bevroeden. dat reeds nauwelijks 10 jaar later opnieuw een zelfde plechtigheid door mij zoude kunnen worden bijgewoond.
Bussum heeft zich in den loop der laatste jaren wel zeer uitgebreid en Gode zij dank mag worden geconstateerd. dat met die uithreiding ook het aantal kerken en bedehuizen gelijken tred heeft gehouden. Naast deze twee roomsch-katholieke kerken mocht ik immers tegenwoordig zijn bij de plechtige ingebruikneming van vijf protestantsche bedehuizen.
Ik herinner mij bij de eerste-steenlegging voor de kerk van O.L. Vrouwe van A!tijtdurenden Bijstand de stichting van dat kerkgebouw te hebben genoemd.een grootsche daad waarin tot uiting kwamen geloof, hoop en liefde, en wie zoude het kunnen betwisten, dat diezelfde uitspraak ook thans hier zoude mogen worden herhaald.
Tocn in 1920 met den bouw van dle zoo-even door mij genoemde kerk werd aangevangen, was juist een einde gekomen aan den grooten wereldoorlog. De zorg en het leed, zoove!e jnren ook in ons land a!s gevolg van dien oorlog gevoeld, waren geweken. Na de moeilijke oorlogsjaren volgden enkele jnren yan ongekenden voorspoed en het soheen alsof in Europa na den donkeren nacht val van oorlogswee de heldere, zonnige dageraad van den altijd durendcn vrede was aangebroken en voor menig oppervlakkig en lichtzinnig mensch die in de dagen van zorg toch zoo menigmaal rust en troost in de kerk
had gezocht en gevonden, scheen de tijd weer gekomen om in het leven dat toen zeer vol, schonen schijn was, weer zonder religie te kunnen stellen.
En nu 10 jaar later? Wie behalve de zorgeloze naturen, gevoelt niet dat wij wederom een tijdperk van de wereldhistorie hebben bereikt, hetwelk tot hoogsten ernst stemt. Een tijdperk van economische depressie en daarmede gepaard gaande ontstellende werkeloosheid, zooals wellicht eene eeuw lang de wereld niet geteisterd heeft,een tijdperk tevens waarin ongeloof, ja sterker nog, openbare vijandschap en lastering tegen God en Zijn geloof op de drieste wijze tot uiting komen.

En moet het nu voor een ieder die gelooft, dat God in zijn almachtige wereldregeert naar Zijn wil en wet, niet tot een zichtbaar teeken zijn, een teeken des hemels dat tot bemoediging en troost strekt, wanneer juist in tijden van aardsche zorgen, moeiten en verdriet, kerken worden gebouwd, welker torenspitsen naar den hemel wijzen en waarin straks intijd , ook in de bangste uuren, rust en vrede te vinden zal zijn voor allen, die door den strijd des levens vermoeid en belast zijn.
Gelukkig is het land, gelukkig is de gemeente, waar in onze dagen nog kerken kunnen worden gebouwd. Dat feit strekt immers ten bewijze, dat ook bij een belangrijk deel van de jongere generaties nog steeds leeft de diepe overtuiging, welke in de loop der eeuwen, zoowel in de dagen van voorspeod, het Nederlandse volk en zijn Overheid heeft geleid en geschraagd: aan God's zegen is alles gelegen.
Moge God,s rijke zegen ook op dit nieuwe kerkgebouw en op de geheele gemeente Bussum rusten.Ik heb gezegd.

Dankwoord pastoor Wiegerinck

Na des burgemeesters rede, bracht pastoor Wiegerinck hem dank. Het was zijne eerwaarde een bijzondere vreugde dat het hoofd der gemeente hier het woord heeft willen voeren. Spr. wees er op, dat de geestelijkheid in Bussum tracht het godsdienstig leven zo hoog mogelijk op te voeren, want onderlinge liefde engenegenheid zijn eigenschappen die gehoorzaamheid aan het gezag bevorderen.
Dank bracht spr. ook aan het dagelijks bestuur, aan de leden van den gemeenteraad en allen die hier aanwezig wilden zijn.
Bijzonder dank bracht spr. aan het koor, de misdienaren en aan allen. die aan de stichting der kerk zoo vol liefde hebben medegewerkt, dank ook aan den architect den heer H.G. van Eijden, voor zijn mooie ontwerp , aan uitvoerders , opzichters en aannemers en spr. hoopte, dat door hun aller onderlinge samenwerking een fraai Godshuis tot stand zou mogen komen.
Hartelijk dankt Z. eerwaarde ook het kerkbestuur van St. Vitus - de Moederkerk - dat hem bij de groote werkzaamheden der voorbereiding allen steun verleende.De plechtigheid was hiermede ten einde doch zeer velen maakten nog gebruik van de gelegenheid om een steentje te metselen tot steun van de geldelijke kosten der H. Hartkerk.

                                                     

 

Jubileum in 1957

H. Hartkerk viert zilveren Jubileum

Schepping van een Bussums architect

BUSSUM - Begin mei zal het zilveren jubileum van de H. Hart kerk te Bussum feestelijk worden gevierd. Deze kerk, aan de Kam. Onnesweg, de derde r.k. kerk in Bussum, kwam in de jaren 1931,'32 tot stand onder architectuur van de Bussumse architect Herman van Eijden. Op 3 mei 1932 werd de kerk geconsacreerd door wijlen mgr. Jansen toen aartsbisschop van Utrecht.
De bouwpastoor van de kerk was de thans fungerende deken van Utrecht, mgr. A.W.G.M. Wiegerinck en kerkmeesters werden de heren Wouterlood en Laout. De nog jonge H. Hartkerk moest helaas deze beide kerkmeesters al te spoedig verliezen, zodat zij reeds in 1938 werden opgevolgd door de heren G.P.S. van den Heuvel en M. Smeink. Reeds spoedig kreeg de parochie door de voortvarende ijver van pastoor Wiegerinck een twee lokalen tellende kieuterschooL

Het begin
Begin 1939 werden door het kerkbestuur voorbereidingen getroffen om te komen tot de bouw van een lagere school annex militair tehuis, welke poglngen echter door het uitbreken van de tweede wereldoorlog totaal werden verijdeld. Het complex,dat reeds was uitbesteed, kwam inmiddels geheel te vervallen, wat vanzelfsprekend voor het kerkbestuur wel een zeer grote teleurstelling was.
Van toen af stagneerde ook de uitbreiding van het gereed zijnde plan Bussum-Zuld, waarop bij de stichting van de H. Hartkerk was gerekend. Het is genoegzaam bekend, dat deze uitbreiding van Zuid pas dateert uit de laatste jaren en ook nu nog niet voltoold is. Vrijwel zeker in verband hiermede heeft de bouwpastoor enige jaren de bediening alleen moeten verrichten, totdat de eerste kapelaan wrd benoemd. nl. pastoor M. H. Weller, thans pastoor van de H. Hartparochie te Hilversum. In december van het jaar 1943 kreeg de parochie de voor haar droeve tijding dat pastoor  Wiegerinck door wijlen kardinaal De Jong benoemd was tot deken van Arnhem. Zijn opvolger was pastoor Th.C.M. van Leeuwen, die spoedig bleek een waardig opvolger te zijn. Veel heeft pastoor van Leeuwen gedaan aan de uitbreiding en verfraaiing van de kerk en men denke hierbij maar eens aan de doopkapel, de Mariakapel en het Ciemensaltaar en zeker ook aan het aanbrengen van de nieuwe klokken. waarbij de grote offervaardigheid van de parochianen aan het licht trad. Pastoor Van Leeuwen zorgde tevens voor de prachtige H. Hartschool, waarmede in 1910 werd begonnen en welke in 1952 werd voltooid. Onder de vaste en bezielende leiding van pastoor van Leeuwen kwam ook tot stand de zo noodzakelijke uitbreiding van de kleuterschool.

Het kerkbestuur, dat sinds 1950 werd uitgebreid met de heren Janus en van der Ven, heeft kortgeleden een verlies moeten lijden door het overlijden van de heer F.M.B. van de Ven. die het feest niet heeft mogen meemaken, maar in de geschiedenisboeken der kerk zal blijven voortleven.

Het feestprommma
Er is een uitgebreid feestprogramma samengesteld om het zilveren feest waardig en plechtig te vieren en men begint met een parochietriduum op zondag 28 april, dat wordt geleid door pater Michael Ord Cap.
Donderdag 2 mei zal 's avonda om 8 uur de eerste opvoering plaatsvinden van het liturgisch altaarspel "Het paasmaal des Heren", een kerkspel waarin in de trant van de middeleeuwse mysterie-spelen de H.Mis aanschouwelijk wordt voorgesteld. Woensdag l mei gaat voor de medespelenden de generale repetitie. Vrijdag 3 mei zal dit spel herhaald worden.
Hoogtepunten in de viering zijn zaterdag 4 mei, waarop 's avonds om 7.30 uur een plechtig lof met assistentle zal worden gecelebreerd en waaronder het vernieuwde en vergrote orgel, het geschenk van alle parochianen. voor het eerst In gebruik zal worden genomen. Na dit lof zal een kort orgelconcert worden gegeven door de organist van de kerk.
Zondag 6 mei zal om 9.30 uur een plechtige Hoogmis worden opgedragen en om 1 uur 's middags op de speelplaats van de H.Hartschool het parochiegeschenk officieel worden aangeboden. 

Om 4 vier 's middags zal er een plechtig lof worden gecelebreerd door mgr. D. Huurdeman, vicaris-generaal van het Aartsbisdom. waartoe deze parochie tot voor kort behoorde. Zo men weet is het Gooinaar het bisdom Haarlem over gegaan.

 

 

               
Jaarverslag 1932   Programma 40 jarig jubileum

 

 

  Gooi en Eemlander 26 oktober 1983  
 

Klokken H.Hartkerk luiden vanaf zondag in parochie Castricum

BUSSUM - De klokken van de Heilig Hartkerk, die een jaar geleden werd gesloten, luiden vanaf zondag in Castricum
Parochianen van de roomskatholieke Sint Pancratius parochie in Castricum, die in het bisdomsblad "Samen Kerk" van de sluiting van de Bussumse H. Hart-kerk vernamen kwamen op het idee om de Bussumse klokken over te nemen en sneden de zaak aan bij hun kerkbestuur. Dat leidde er toe, dat de drie klokken uit de H. Hartkerk in Bussum naar Castricum verhuisden. De Sint Pancratiuskerk in Castricum heeft nu vier klokken en zondag, bij de aanvang van de Heilige Mis om half tien 's morgens, zullen de Bussumse klokken uitbundig worden geluid in Castricum. Een woordvoerder van de parochie in Castricum vertelde, dat Bussumers zondag welkom zijn om de voormalige H. Hartkerkklokken in Castricum te horen luiden. De drie klokken wegen samen l78û kilo.