Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 5/3 (1989) pag 4-5+7

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) pag 4-5+7


 Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Historische kring Bussum
Jaarverslag 1989 

Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 1989

Algemene ledenvergadering 22 februari 1989:
Mevrouw A. Leenders trad af als secretaris en werd vervangen door mevrouw P. Goddijn. De Heer Kuyl die 4 jaar bestuurslid was geweest, werd opgevolgd door Mevrouw G. de Mol van Otterloo. 

Bestuur
Het bestuur kwam regelmatig bijeen voor het maken van plannen en het oplossen van (meestal) kleine problemen. Waardering heeft het bestuur voor de trouwe leden, die 3x per jaar het Contactblad aan huis bezorgen in hun wijk (Een besparing van ca. f 600,- aan porto). Anderzijds ontbreken enkele "hulpcommissies" om eenvoudige zaken goed te laten verlopen. Zo komt o.a. de verzorging van de koffie en het klaarmaken van de zaal voor een lezing bijna altijd op dezelfde persoon neer.
Het bestuur was o.a. aanwezig bij de opening van het Verenigingsgebouw van de Historische Kring Blaricum. Tevens werd een goed contact onderhouden met de gemeente Bussum en met verschillende ambtenaren van de gemeente.

Ledental
Er is een lichte stijging. Het totaal aantal is nu ongeveer 250. Dit is voor een plaats als Bussum te weinig. Een ledenwerving - het liefst door alle leden in eigen kring - is dan ook noodzakelijk.

Ledenbiieenkomsten
Er was een gevarieerd aanbod:
- in april "Over hooien en hooibergen". Lezing met dia's door leden van de Historische Kring Blaricum
- in juni "Over het doel van onze documentatie-afdeling", explicatie door o.a. hr W. van Berkel en mw. G. Renes
- in september Lezing door hr Enno Endt over Herman Gorter en zijn oeuvre
- in november Lezing door hr M. Heyne bii de opening van de fototentoonstelling.
Deze laatste lezing haalde ongeveer 60 belangstellenden van huis; de andere lezingen gemiddeld 35 personen.

Contactblad
Dank zíj de inspanningen van de heer F. Bos,  redacteur, en mevrouw G. de Mol van Otterloo, redactielid namens het bestuur, en mevrouw A. Vogelzang (typewerk) kwam 3x een goed verzorgd blad tot stand. Zeker gaat onze dank ook uit naar hen die kopij leverden. Mevrouw I. de Beer, die aan elk blad een of soms meerdere stukken leverde, willen wij graag met nadruk vermelden. Wij hopen echter op een bredere kring van medewerk(st)ers. Materiaal voor een onderwerp is in ruime mate aanwezig op de afdeting documentatiel naast enig eigen onderzoek is het niet moeilijk een bijdrage te Ieveren. In onze Kring zijn er mensen die zowel de eerste als de tweede wereldoorlog hebben neegemaakt. Ook een beknopte eigen ervaring is welkom. Het gaat niet om de lengte van het stuk maar om de betrouwbaarheid en, als dat kan, om foto's. Veel korte impressies maken tenslotte ook een beeld.

Tentoonstellingen
De K.P.C. de Bazel-tentoonstelling was een groot succes. Hieraan werkten mede: mevr. H. SIeese, mevr. S. Foreman, hr H. van den Berg, hr W.van Riemsdijk en de Heer B. Bal.
De fototentoonstelling van de heer M. Heyne trok zeer veel belangstelling.

Werkgroepen
Dorpskern, Oudheidkamer, Architectuur draaiden wel maar niet optimaal. 
In Bussum, de plaats waar grote schrijvers leefden, hoort een werkgroep Literatuur. Een Kring zonder werkgroepen mist veel aan gezelligheid en de kans om te publiceren.
Apart staat de werkgroep Documentatie. EIke maandagmorgen is die bijeen in de bibliotheek. Aan alle enthousiaste medewerk(st)ers en vooral ook aan de Heer W.van Berkel is het bestuur veel dank verschuldigd.

Als wij op het gehele afgelopen jaar terugzien dan is dit een goed jaar geweest. Wel zijn wij ervan overtuigd dat de leden nog meer genoegen zouden beleven van de "Kring" door in die "Kring" wat meer actief bezig te zijn.