Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 5/3 (1989) pag 3

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) pag 3


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

VAN HET BESTUUR


Geachte leden,

Op woensdag 14 februari 1990 houden wij onze Alqemene Ledenvergadering in de Openbare bibliotheek - naast het Spant - aan de Dr A. Kuyperlaan. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid stellen wij ten zeerste op prijs.

Agenda

1. Opening

2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 22 februari 1989

3. Jaarverslag van de secretaris over 1989

4. Jaarverslag van de penningmeester over 1989 en begroting 1990

5. Verslag kascontrolecommissie over 1989 en benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor 1990

6. Bestuursverkiezing. Conform art. 7 van het huishoudelijk reglement treden dit jaar af:
    hr G. Langemeijer - voorzitter
    mw H. Marres - vice voorzitter
    hr Th. Meijer - penningmeester
    mw W. Voorneman - lid
    Bovengenoemde bestuursleden stellen zich niet meer beschikbaar. Wij stellen U als nieuwe bestuursleden voor:
    mw M. Monster - bestuurslid
    hr B. Bal -penningmeester
    De vacature Voorzitter is nog geheel open. Wij nodigen U uit een kandidaat voor te dragen en wel vóór 1 februari 1990.

7. Vaststellen contributie

8. Benoeming commissie s : a) Redactie Contactblad b) Ledenadministratie

9. Rondvraag