Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 5/2 (1989) colofon

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september 1989) colofon


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Historische kring Bussum

Doelstelling
De Hïstorische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelüng kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder.
De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCHITECTUUR, DORPSKERN, LITERATUUR, OUDHEIDKAMER EN DOCUMNTATIE en VERZET.

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring door overmaking van minimaal f 20,- op rek. nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Girorekening van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen numners van het 'CONTACTBLAD' gratis. De prijs van losse numners bedraagt f 3,-.

Bestuur
G.M. Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35 1405 EJ BUSSUM tel. 10114
H. Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ BUSSUM tel. 37239
Th. A.J. Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ BUSSUM tel. 14685
P.P. Goddijn-Noort secretaris Herenstraat 105 1406 PC BUSSUM tel. 10871
W.A.H. Voorneman-Prins. tweede secretaris PR. Willen van Oranjelaan 1 1412 GJ NAARDEN tel. 40906
G.I.de Mol van Otterrloo-Ramondt 'contactblad' Kam. Onnesweg 72 1402 EK BUSSUM
W. van Riemsdijk Lijsterlaan 53 1403 AS BUSSUM tel. 38316

Ledenadministratie
B. Bal Pluimenmeent 2 1218 BJ HILVERSUM tel:30829

Redactie Contactblad
F.H. Bos Verslaggeving Redactieadres Stargardlaan 10 l404BD BUSSUM tel. 41382
G.I. de Mol van Otterloo-Ramondt Verslaggeving Redactieadres Kam.Onnesweg 72 1402 EK BUSSUM tel. 30421

Advertenties
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,-  per seizoen (3 x plaatsen). Opgave met ontwerp: J.W.D. Kuyl. tel. 14235 Voormeulenweg 45 1402 TH BUSSUM