Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 28


Tijdspieghel van den jaare 1928,

sijnde eene naspeuring en aanwijsing van de waare gelegenheid, ongevallen en andere merkwaardigheden der stede BUSSUM

De Bussumsche Courant 31-12-1928

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel 

Van een reeks van 12 "Tijdspieghels" publiceren wij in dit nummer de eerste.

"Ontbreekt voorts aan dezen of genen regel somwijlen een voet, anderen hebben er zoweel te meer; dat 's door elkanderen goed".
De Schoolmeester.

Het lust mij, U ter eer, o Bussum! in deez' rijmkroniek
Een kort relaas te geven aan 't geacht publiek
Van alles wat ons wedervoer in 't jaar, dat henenvlood;
Of het ons vreugde of droefheid, winst of schade bood.
De golfslag van den tijd gaat rustloos dag aan dag,
En keer op keer de oceaan der eeuwen zag
In zijne diepte regelmatig zinken jaar na jaar …
En nu is 't eind van 1928 ook weer daar! –

Men moet al zeer prozaisch zijn om toch niet even
Den overgang van oud- in nieuwjaar te beleven.
Verzinkt dan echter niet in droeve herinneringen,
Maar let met dankbaarheid op alle zegeningen,
Die ongetwijfeld. in den afgesloten tijd
Uw en der uwen hart hebben verblijd.
 
En thans de vraag beantwoord: welke feiten zijn er?
Hoort toe! Ons Bussum werd niet grooter en niet kleiner,
Ons Bussum bleef in d'ouden vorm bestaan;
De samenvoegingskwestie rolde van de baan!
Dat heeft, o Gooische buren, vreugde u gebracht.
En is voor u een blijd' herinnering in den oudjaarsnacht;
Bedenkt dit in die ure en brengt dan
Een stille ovatie aan Excellentie Kan!
Deez' KAN kon geen vervulling van de wenschen schenken
Dergenen, die steeds over samenvoeging denken.
Wellicht komt later weer een nieuwe Excellentie,
Die zegt: de samenvoeging heeft voortdurend mijn attentie.
't Blijft immer waar: Niets is bestendig hier beneên,
Dan d' onbestendigheid alleen.
Wat waren wij deez' zomer dankbaar en verrukt
Door d' openstelling van de nieuwe viadukt!
Een groote hindernis voor het verkeer verdween,
Men gaat nu heel eenvoudig over 't baanvak heen.

Men weet zich nu "verheven" boven 't spoorverkeer
En men verliest geen tijd met wachten meer.
Schoon d'opening der viaduct in stilheid is geschied.
Waarbij niet één autoriteit zich hooren liet,
(Slechts werd de schraag "verboden rijweg" weggenomen,
Zodat men vrij er overheen kon komen),
Wordt als bijzonderheid door mij toch nog verteld,
Dat d' eerste auto, welke over onze viadukt is heengesneld,
Het nummer G 4942 draagt.
Ik hoop, dat niemand uwer verder vraagt
Om meer bijzonderheden van de opening,
Want ik en weet ze niet, daar 't zonder woorden ging –

Wanneer wij denken aan de auto's, wordt
Onze aandacht ook bepaald bij and're soorten sport.
De tennisspelers mogen zich gelukkig wanen
Door d' aanleg van een 4-tal mooie tennisbanen
Op 't Bussum's sportterrein, waar alles wordt gedaan,
Dat Bussum bij de sport een goed figuur zal slaan.
Meteen zij nu vermeld het 25-jarig jubilé
Van Bussum's oudste voetbalclub A.W.
Bij zoo'n festijn geeft 't evenwel geen pas,
Dat A.W. niet kan zeggen: wij zijn eerste klas.
Bedenkt, dat 't trappen dan slechts doel zal treffen.
Als gij u spoedig tot de 1e N.V.B. kunt doen verheffen –

Nu onze aandacht op het einde van den Meerweg viel,
Herinneren wij ons de oopening van het dierasyl.
Een lustoord voor de poesen en de honden,
Die tijdens het verlof van de familie ongeschonden
En wel verzorgd – een ieder naar zijn aard –
Tot aan uw wederkeer daar goed worden bewaard,
Doordat wij even bij dit dieren-oord verwijlden
En als van zelf de dierenwereld binnenzeilden,
Gedenken wij meteen, hoe – als voorheen –
De pluimvee-expositie in Concordia verschcheen
Wat was het daar een pracht van hanen en van hennen
Marmotjes, duiven en konijnen. ja zelfs kippenrennen
En ochtend-, middag-, avondvoer, ja wat nog meer,
Dat dienen moest tot glorie en tot eer.
Van allen, die op deze expositie hadden ingezonden
En in een eersten. tweeden of een extra-prijs voldoening vond.
Een demonstratie-expositie van gansch and'ren aard
Was die, waarop door 't G.E.B. zeer duid'lijk werd verklaard
Hoe in het huisgezin, met d'electriciteit,
Al wat er noodig is vlug, goed en zind'lijk wordt bereid.
Deez' demonstratie en het lang verwacht vastrecht-tarief
Zijn beide voor de burgerij bedoeld als echt gerief. –

Zoo zijn wij thans genaderd tot de personeele zaken.
En moeten daarbij eerstens melding maken,
Dat onze Burgemeester heeft herdacht
Hoe hij zijn 25-jaarge ambtsvervulling heeft volbracht.
ofschoon hij zelf dit jubilé niet wilde herdenken.
Voorkwam dit niet, dat and'ren aandacht daaraan zouden schenken.
Zoodat een rijke bloemenschat uit vele kringen.
Als stadsbestuurders, ambtenaren en vereenigingen,
Getuigde van erkenning, trouw en dankbaarheid
Voor 's Burgemeesters werkzaamheid en wijs beleid. –

Een tweetal leden van den Raad ging van ons heen,
Waarvoor een tweetal nieuwe vroede vaderen verscheen.
Wij hopen, dat zij met de 15, die er bleven,
Steeds naar het goede voor ons mooie tuindorp streven!
Vooral de laatste jaren is er op gelet,
Dat wìj gansch up to date zijn met ons wegennet,
Want ieder, die van buiten komt naar hier
Roemt d' aanleg van ons mooie Brediuskwartier.
Gelukkig, dat ook 't oude deel van 't dorp niet wordt vergeten,
Want dan toch raakte Bussum binnenkort versleten.
Wat zijn de Landstraat en de Schoolstraat mooi geasfalteerd!
Wat werd dit door de neringdoenden gewaardeerd.
Zelfs d'harmonie Crescendo kwam er aan te pas,
Toen 't werk gereed en in gebruik genomen was.
Ook aan de Molenlaan, een weg uit d' ouden tijd,
Werd in dit jaar de aandacht eens gewijd;
het hobb'lig keiendek ervan werd weggenomen
En in de plaats is nu een mooie klinkerweg gekomen.
Verscheiden smalle wegen werden flink verbreed
En menige verkeersverbetering kwam zoo gereed.
Ook scholenbouw is door ons stadsbestuur ter hand genomen.
Een pittoresk gebouw is aan de Neuhuyslaan tot stand gekomen.
Hoe vriend'lljk en hoe rustig, hoe schoon van vorm en tint
Staat daar het instituut voor 't "7e leerjaar"-kind.
Voorts wordt in De Eng een nieuwe school gesticht,
Die weldra voor het onderwijs kan worden ingericht;
Zoo wordt gezorgd voor 't onderwijs der jeugd,
Het vaderland tot heil, den ouders tot een vreugd. –

In 't afgeloopen jaar is ook op kerkelijk gebied
Het een en ander van belang geschied,
Hetwelk in de kroniek thans wordt gememoreerd.
Zoo heeft de Nederlandsche Hervormde Kerk gejubileerd,
Omdat zij 50 jaar zelfstandig had bestaan.
In dank- en bedestond heeft die gemeente nagegaan
Den weg, dien zij in al die jaren is gegaan.
Juist kort tevoren had de Ned. Herv. Kerk
Een tweeden predikant bevestigd in zijn werk.
Hetzelfde voorrecht smaakte ook de Gereformeerde kerk,
Doch tevens werd door haar het droef bericht vernomen,
Dat d' eerste leeraar door den dood was weggenomen.
Voorts kreeg de Christ. Geref. Kerk een nieuwen predikant,
Omdat de vorige heenging naar een ander deel van 't land. –

't Bestuur der R. K. Kerk heeft de Bussummers verplicht
Doordat de torenklok en wijzers 's avonds zijn verlicht.
Wat is dat toch een aangenaam gezicht.
Als men den blik thans op het torenuurwerk richt!
De Kerkeraad der N. H. Kerk
Verrichtte evenzeer een dankbaar werk
Door van de torenklok de wijzers en de platen
Niet langer in onleesb'ren staat te laten,
Doch deze te vervangen door wat leesbaar is,
Zoodat voor onbekendheid met den tijd nu geen gevaar meer is. –

Als de vervulling van zeer lang gekoesterde idealen.
Kwam ook tot stand een tweetal radio-centralen.
Voor wien de aankoop van een toestel, batterij en zoo
Te duur is, kwam nu toch 't genot der radio.
Het geld. dat daardoor als van zelf is uitgespaard,
Wordt in 't gebouw der nieuwe spaarbank wel bewaard. –
In alle stilte heeft de Brandweer nog herdacht,
Dat zij reeds 50 jaar vrijwillig heeft getracht.
Dat Bussum voor het bang gevaar van 't vuur worde behoed
En hulp en bijstand te verleenen met bekwamen spoed1 -

Zoo ben ik thans tot 't eind van mijn kroniek genaderd;
Ik heb mijn boekje nog eens rustig doorgebladerd,,
Maar zie niets meer, dat der vermelding waard id.
Wellicht, dat er nog wel een feit van een'gen aard is,
Dat naar u w meening zeer beslist moest zijn beschreven.
Daartoe wil ik U zelf gelegenheid nog geven;
vult' deez' kroniek met wat gij wilt maar aan …
………………….............................................................
Daarom liet ik op dezen regel niets dan stippen staan!
Want een mensch kan niet doen, wat ieder wil;
Nietwaar, een ieder kijkt meestal door eigen bril!

Tot slot vraagt gij voor 1929 mijne wenschen:
Ja, wat zal 'k daarvan zeggen, lieve menschen'
Ik wensch, dat gij uw wenschen in vervulling moogt zien gaan,
Doch 'k wensch u toe, blijf niet bij uwe wenschen staan!
Want ieder wenscht steeds méér dan hij erlangt,
Ofschoon geen mensch vervulling aller wenschen ooit ontvangt.
Maar wat gij wel kunt doen: leef dankbaar en tevreê,
En als gij varen gaat op uwe levenszee,
Neem dan een goede lading naastenliefde mee;
Voeg daarbij ijver, opgewektheid. moed en lust
Voor al uw arbeid, om dan daarmee toegerust,
Uw roeping te volvoeren, hetzij gering, hetzij voornaam;
Slechts volle toegewijdheid maakt voor alle werk bekwaam.
En eind'lijk, wat 'k u allen in 't bizonder wensch,
Dat is: dat gij te allen tijd' moogt zijn: een mensch!

A. d. B.

 Zie ookContactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 6