Skip to main content

  Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 4-5


Irene studio

T. de Mol van Otterloo

Klik hier voor de PDF versie van dit artkel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting 

De voorgeschiedenis is U bekend. In mei 1983 verscheen het tijdschrift van de Stichting "Tussen Vecht & Eem" met een nummer geheel gewijd aan Bussum: https://www.tussenvechteneem.nl/wp-content/uploads/2015/09/TVE1983-02.pdf    Daarin is opgenomen een artikel van M.J.M. Heyne over de geschiedenis van de vroegere St. Vituskapel, daarna. de Ned. Hervormde kerk, later de Studio Irene (pag. 98–101). Hij beschrijft hier de periode van ong. 1520 tot nu.
H. Herrebrugh wijdde in het februarinummer 1986 van het Contactblad van de Historische Kring Bussum (jaargang 2, nr. 2, pag. 6-7 ) ook een artikel aan het gebouw. Immers, de Historische Kring heeft zich vanaf het begin ingezet voor het behoud.

      

Irenekapel in 1928.

 

Nadat de NOS het gebouw had verlaten ontstond er een meningsverschil over de bestemming van de Studio Irene. In februari 1986 stelde het college van B & W de raad voor om het gebouw met omliggende grond aan te kopen en de studio te slopen. De bedoeling was om daar woningbouw te plegen. Dit ging de gemeenteraad te ver. In de raadsvergadering werd besloten om het geheel te kopen, maar niet met de clausule dat er zou worden gesloopt. De wethouder Marian Koning, altijd al een voorstander van behoud, verzocht toen C. van Dishoeck een werkgroep te formeren om een plan te ontwikkelen om te komen tot renovatie en hergebruik. Per 2 januari 1987 lukte het de werkgroep, na eindeloos touwtrekken met de gemeente, om met volledig uitgewerkte bouwtekeningen een bestek en een begroting bij het college van B & W te komen. Na bestudering van deze plannen kwam B & W met een afwijzend advies aan de gemeenteraad, maar besloot toch de raadscommissies te horen. Op deze commissievergadering van 10 maart j.1. bleek een meerderheid van de raad vóór behoud van de Irene Studio te zijn. Ook was er bereidheid om tot een bedrag van ƒ 75.000,-- per jaar bij te dragen in de kosten. Bovendien heeft de provincie ons een subsidie van ƒ 127.000,-- in het vooruitzicht gesteld. Men zou denken dat het karwei geklaard was, maar zover is het helaas nog niet. Bij nader inzien vond de meerderheid in de raad het zo wel welletjes en was niet bereid ook nog een gemeentegarantie te geven. Aldus werd in de raadsvergadering van 14 mei j.l. besloten.

De werkgroep, inmiddels bestuur van de Stichting Studio Irene, blijft echter koppig volharden in haar pogingen sloop van dit bijzonder gebouwtje te voorkomen. Om een bouwlening te krijgen is een garantie of onderpand absoluut noodzakelijk. Om een garantie te krijgen hebben wij ons gewend tot het Kon. Juliana Fonds. De banken zijn benaderd voor een lening. Een huis-aan-huisactie is gestart om "bouwstenen" te verkopen. Wij verwachten toch zeker een grote bijdrage uit de burgerij, ten eerste om ons financieel te helpen, ten tweede om aan te tonen dat de Bussummers ons initiatief van harte ondersteunen. Komt de financiering op korte termijn rond, dan starten we met de renovatie na de bouwvakvakantie.

Wat U kunt doen om ons te helpen is: een of meer bouwstenen van ƒ 25,- kopen, te bestellen via bankrekeningnummer 55 40 30 888 ABN Bussum of Giro 184056 ABN Bussum. Een genummerd bewijs van deelneming wordt U na ontvangst van uw bedrag toegezonden.

Namens het bestuur van de Stichting Studio Irene,

T. de Mol van Otterloo