Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Doelstelling :
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie'  in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen : architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en ocumentatie ,en verzet.

Lidmaatschap :
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist.Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het 'Contactblad' gratis. De prijs van losse nummers bedraaqt f 3,-

Bestuur :
G.M. Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35, 1405 EJ Bussum tel. 10114
H. Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ Bussum, 37239
Th.A.J. Meyer penningmeester Nachteqaallaan 54 1403 CJ Bussum tel. 14685
A.C. Leenders-Schreiner Grt Hertoginnelaan 27 1405 EB Bussum, tel. 36484
W.A.H.Voorneman-Prins Pr.Willem van Orangelaan 1 1412 GJ Naarden, tel. 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W.D. Kuy1 Voormeulenweg 45 1402 TH Bussum tel. 14235 perscontacten en acquisitie
E. Witteveen-Brenninkmeijer Brediusweq 14A 1401 AG Bussum documentatie.

Redactie Contactblad :
Els Witteveen Brediusweg 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Starqardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggeving)
Marcus v.d.Heide Meyerkamplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties :
De prijs voor een halve/ hele paqina bedraagt resp. f 60,-/ f120,-per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp : Brediusweg 14a Bussum.