Skip to main content
, Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 1

WOORD VOORAF 

W.J.M. HOLTHUIZEN

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

"Wat vooreerst betreft de ligging van Bussem, deeze is in het landelijk Gooiland, op de aller aangenaamste, en op de verrukkelijkste wijze, gelijk het dan ook de eer wegdraagt van het schoonst gelegen dorp van geheel Gooiland te weezen. Het dorp bestaat uit 47 huizen, die men kan zeggen bewoond te worden door 73 huishoudens, zamen (kinderen mede gerekend) geene 200 menschen uitbrengende. Niemand zal zig verwonderen, als wij hem zeggen, dat dit dorp geen eigen wapen heeft. "De geschiedenis van Bussem bevat, voor zo verre zij bekend is, niets van eenig aanbelang"


Dit staat te lezen in "De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver", meest impressies rond de eeuwwisseling van de achttiende en negentiende eeuw. Goed, denk ik dan, dat in 1993 de Historische Kring Bussum in het leven is geroepen. Als ik het wel heb, een direct gevolg van de in deze gemeente gehouden Open Daqen van de Stichting "Tussen Vecht en Eem"  en de vereniging "Vrienden van het Gooi", compleet met een boeiende tentoonstelling. Toen bleek -voor wie het noq niet zou weten- dat de historie van Bussum wel degelijk iets van eenig aanbeiang kent. Het werd ook duidelijk dank zij het speciale nummer van het Tijdschrift, dat voor die gelegenheid "Bussum in historisch perspectief" was genoemd. Al lezend kom je tot de conclusie dat het Bussumse gemeentebestuur door de jaren heen niet altijd even kraakhelder uit de was komt. Besturen is afwegen en kiezen, en wie of wat daarbij uit de boot valt, loopt meestal niet over van dankbaarheid.

Ik heb na mijn komst naar Bussum al heel wat over heden en verleden van de gemeente vernomen. Dit mede dankzij het al genoemde " Bussum in historisch perspectief" maar niet in mindere mate  door de verschillende afleveringen van het "Contactblad Historische Kring Bussum". Bussum mag blij zijn met het bestaan van Historische Kring en Contactblad, die allebei de daadwrkelijke belangstelling van alle ingezetenen verdienen. Ik denk ook dat de activiteiten van de Historische Kring er toe zullen leiden, dat steeds meer interessante feiten en gegevens uit Bussums historie aan de vergetelheid zullen worden ontrukt.

Ik heb graag gehoor gegeven aan het verzoek dit 'woord vooraf' te schrijven. U kunt ook op mijn warme belangstelling rekenen. Dit betekent niet dat daarmee "aanvaringen" tussen  gemeentebestuur en Historische Kring tot de onmogelijkheden zullen gaan behoren. Want ook nu nog -en misschien méér dan voorheen- is besturen een kwestie van kiezen.  Als in een voorkomend geval bij de keuze de historie terecht komt in de hoek waar de klappen vallen, dan zal dat niet zijn omdat het Bussumse gemeentebestuur het verleden geen goed hart toedraagt. Deze verzekering wil ik u vooraan in dit nummer graag geven.

De burgemeester van Bussum
W.J.M. Holthuizen