Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) colofon

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Historische Kring Bussum

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belanqstellinq kweken voor ' historie ' in het algeemeen en 'geschiedemis van Bussum in het bijzonder.
De krinq tracht dit te bereiken door het orchaniseren van lezinqen excursies, tentoonstellinqen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze alqemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: architectuur , dorpskern , literatuur , Oudheidkamer en documentatie en verzet .

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minirnaal f 20,- op rek. nr. 55.40.44. 544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056).
De leden ontvangen in het jaar van aanmeldinq de dat jaar verschenen nummers van het 'Contactblad' gratis.
De prijs van losse nummers bedraaqt f 3,50

Bestuur
Voorzitter W. M. van Berkel , Achtermeulenlaan 23, Bussum tel. 19808
Vice-voorzitter/ Historisch Adviseur  M. J.M. Heyne, Oud Bussummerweq 7, Bussum tel. 17077
Alg. Adviseur  H. Kwak, Staten laan 32, Bussum tel. 35692
Penningmeester  O.A. Houweling, Cannenburqerweq 63B, Ankeveen 035-62803

Perscontacten  O. Bruineman - Kaarsqaren, Huurrnanlaan 10, Bussum 15694
Documentatie E. Witteveen Brenninkmeijer , Brediusweq 14a, Bussum tel. 13630

Redactie Contactblad
Els Witteveen Brediusweq 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Starqardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaqqevinq)
Marcus v.d.: {eide Meyerkamplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties
De prijs voor een halve / hele pagina bedraaqt resp. f 50,- / f 90 per seizoen (d.i. 3 x plaatsen) .
Opgave met ontwerp . Brediusweg 14a Bussum.