Skip to main content
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag  134-136

De Odd Fellows in Bussum

Gooische Loge nr. 28 (I.O.O.F.)

Klik hier voor de pdf van dit artikel
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Naar aanleiding van het artikel "Een klein kerkje naast de grote Majella" in Contactblad nummer 2 van 1993 Contactblad Historische Kring Bussum 9 (1993) 44-48 wordt in dit artikel iets verteld over een van de medegebruikers van het gebouw aan de Iepenlaan 26: de Odd Fellows.

Korte geschiedenis.

De internationale broederschap "Independent Order of Odd Fellows" (I.O.O.F.) is oorspronkelijk in Engeland ontstaan in de eerste helft van de 18e eeuw. Naar wordt aangenomen is de reden geweest, dat de Odd Fellows in de middeleeuwen vaklieden waren die geen lid van een gilde konden worden omdat zij beroepshalve van de ene plaats naar de andere trokken en zich daarom voor wederzijdse bescherming en steun in broederschappen verenigden. Deze broederschappen sloten zich in 1810 aaneen tot de "Manchester Unity".

De eerste geschreven "ritualen" (het vaste patroon van een fficiële bijeenkomst) dateren van 1797. Rond 1800 emigreerden veel Engelsen naar Noord Amerika. Onder deze emigranten waren ook Odd Fellows. Zij stichtten loges in diverse steden, bijvoorbeeld in 1806 de Shakespeare Lodge in New York. Een Londense smid, Thomas Wildey, stichtte in 1819 in Baltimore de Washington Lodge. Hij verkreeg van de Manchester Unity het Charter, dat wil zeggen de schriftelijke erkenning als Odd Fellow loge. In 1843 werd de Amerikaanse tak zelfstandig en door de promotie van Thomas Wildey werd het Odd Fellowship over andere werelddelen verbreid, onder meer in Europa.

Nederland

In Nederland werd in 1877 de eerste loge opgericht in Amsterdam. Het aantal loges groeide en in 1940 telde ons land 50 loges. Door het Nazi-regime werden organisaties zoals de Odd Fellows vanzelfsprekend verboden en alle eigendommen werden verbeurd verklaard. Een aantal attributen kon worden verborgen en is na de oorlog weer tevoorschijn gekomen. In 1992 waren er 60 mannenloges en 40 vrouwenloges; het aantal groeit nog steeds.

De Gooische loge

De Gooische loge nummer 28 te Bussum werd in 1919 opgericht. De Nazi-maatregelen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel bezittingen verloren doen gaan, waaronder het archief, zodat niet bekend is wie tot de oprichters behoorden. De loge is op vele lokaties gevestigd geweest: onder meer in villa Amalia aan de Meerweg, in het gebouw van de Apostolische Kerk aan de Frederik van Eedenweg en bij het theater Concordia. Thans huist men al weer vele jaren in het gebouw van de Nederlandse Protestanten Bond op de hoek van de Iepenlaan en de Nieuwe Hilversumseweg, waar iedere dinsdagavond de bijeenkomsten worden gehouden.

Een normale vereniging

De beginselverklaring luidt: "Het Odd Fellowship vraagt geloof in een Hogere Macht en is gebaseerd op de gedachte, dat de mens als denkend wezen mede verantwoordelijk is voor hetgeen zich afspeelt op aarde en dat deze verantwoordelijkheid praktisch gestalte krijgt in het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid." Deze drie idealen worden gesymboliseerd door drie schakels.

In de bijeenkomsten (zittingen genoemd) worden, behalve verenigingszaken, onderwerpen met een etisch karakter behandeld. Er mag evenwel niet worden gediscussieerd over onderwerpen met een godsdienstig of politiek karakter. Voor wat betreft de Hogere Macht: er is erkenning van ieders recht tot het zelfstandig beleven daarvan.

Na afloop van de zitting is er een "na-zitting", die bestemd is voor het bespreken van bepaalde onderwerpen van algemene of persoonlijke aard, maar er is ook gelegenheid voor gezelligheid, onderlinge uitwisseling van gedachten en ervaringen. Ondanks de etische beginselen is de I.O.O.F. een normale vereniging met statuten en reglementen, waar ook een kontributie wordt geheven. De loge is als zodanig ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Hilversum. In de Gemeentegidsen van Bussum en Naarden staat de Gooische loge vermeld als "Odd Fellows", gerubriceerd onder "geestelijke stromingen" respectievelijk "kerk en levensbeschouwing" met als doelstelling:

"Door logezittingen de eigenschappen van de mens te ontwikkelen, die leiden tot grotere harmonie in de samenleving, tot verdraagzaamheid jegens de medemens en uiteindelijk tot broederschap onder alle mensen."

Projekten

De Odd Fellows trachten het goede te doen en zich in te zetten voor de medemens. Odd Fellows willen op maatschappelijk gebied hun steentje bijdragen. De Gooische loge steunt diverse projekten en is in de omgeving van Bussum vaak aanwezig op braderieën met een of meer boekenkramen waarvan de opbrengst onder meer wordt besteed voor reizen en kampen van gehandicapten. Zo is de Gooische loge ook nauw betrokken bij het Jan Ligthart Activiteiten Centrum in Huizen, dat vanaf de oprichting werd en wordt ondersteund.

In orde-verband hebben de Odd Fellows onder meer een ambulance-auto aan Het Rode Kruis geschonken en bijgedragen aan de stichting Het Autistische Kind.

De Grootloge (dit is het hoofdbestuur) alsmede het Centraal Secretariaat voor Nederland en België zijn gevestigd in Apeldoorn.

Voor meer inlichtingen over de Odd Fellows kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat van de Gooische loge nummer 28 (I.O.O.F.), Thorbeckelaan 62, 1412 BR Naarden. Telefoon: 02159 - 41556. Gooische loge nummer 28 (I.O.O.F.)