Skip to main content
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag. 128-129

Het eerste notulenboek van de gemeenteraad van Bussum (deel I)

Nel Krijnen-van Gog

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Het is al weer enige jaren geleden dat ik begonnen ben met het overschrijven van het eerste notulenboek van de gemeenteraad van Bussum. Dit handgeschreven boek beschrijft de periode van 1 mei 1817 tot 30 juli 1842 en het telt 355 bladzijden. Het is inmiddels helemaal overgeschreven, gecontroleerd en door Ben Bal in de computer gezet. Het persoonsnamenregister is bijna klaar en daarna wordt er nog een trefwoordenregister gemaakt.
Hierna volgen enige passages uit dit notulenboek. Deze zijn letterlijk overgenomen; de schrijfwijze en de spelling kunnen daarom afwijken van wat we tegenwoordig gewend zijn. Het notulenboek begint met:

"Op heden den Eersten meij des Jaars agtienhonderd Zeventien hebben wij Jacobus Johannes Thierens Jacobuszoon, bij Besluit van Zijne majesteit den Koning der Nederlanden Groot Hertog van Luxemburg de van dato 19 februarij 1817 benoemd tot Schout der gemeente Bussum ons bevindende in het regthuis der gemeente Bussum in de gewoone vergaderzaal van de Regeering, der Zelve gemeente alwaar ten onzen verzoeke vergaderd waaren de Heeren. Jan van Thienen en Isaak Kaarsgaaren, als AsSesSore. Teunis Ruisendaal, M. Krijnen, P. Dankelschijn, als leden van de raad. en C: Besancon. Secretaris.

Twee van de zeven personen die Bussum gingen bestuuren kwamen ook werkelijk uit Bussum en wel Teunis Ruisendaal en Meuwis Krijnen, bijde Landbouwer.

Jacobus Thierens, uit Naarden, Paulus Dankelschijn landbouwer komende uit Naarden kwam pas na 1811 in Bussum wonen en trouwt in 1815 met een zuster van Meuwis Krijnen. Jan van Thienen Bleker, geboren te Amersfoort kwam via S-graveland 1786/1787 in Bussum wonen, Stamvader van de in Bussum wonende fam van Thienen. Isaak Kaarsgaren Koopman/Fabriekeur komende uit Laren. Care1 Besancon koopman komende uit Amsterdam."

Hier volgen enkele gedeelten uit het notulenboek. "Vergadering gehouden in het Rechthuis te Bussum op Donderdag den 5 meij 1817. waren Precent de Heeren J:J:Thierens Schout, J:van Thienen Assessor, P:Dankelschijn, T:Ruisendaal, M:Krijnen, Raaden, Besancon Secretaris.

De President opend de vergadering, de Notulen der vorige vergadering gerecumeerd zijnde, wierd gearresteerd de hiernavolgende keure betrekkelijk het besnoejen van het Houtgewas langs stegen en Wegen vervolgens communiceerd de President dat de Heeren Boesjaar en Vogelpoot aan hem President hun verlangen hadden te kennen gegeven met betrekking tot de weg gaande van de vaard naar de Blekerij en voor hunne Bakkerij leggende om dezelve te sluiten en geheel ten hunnen behoeven aftestaan met aanbieding over het gemis van dien aan de gemeente eene weg televeren aan de ginds Zijnde hunner bakkerij, en met ter breete van volslagen Twe Roeden of 24 voeten zodanig dat langs dien zelven weg Twee rijtuigen elkaar ongehinderd zouden kunnen passeeren het geen op den hier voren gemelde en afgestaane weg geen plaats konde hebben al het hier in door den president verichte is eenparig door den Raad goedgekeurd en tevens besloten ten allen tijde wegends het ten deze geantideerde? bewijs en blijk bevonde worde het zelve in de Notulen van die dag te insereeren De President alle de leden der vergadering afgevraagd hebbende of ze iets verders hadden voor te dragen wierd deze gehouden voor gesloten. 5 junij 1817.Wierd besloten: twe Knollenmeters bij de twe reeds bestaande aan te stellen: als Jacob Ruisendaal en Jan Bus.

14 Augustus 1817.Wiert besloten eene Nieuwe Dienaar van Politie aan te stellen in plaats van Gerrit Brand welke voordien Post bedankt heeft en in deselfs plaats aan te stellen den persoon van Everd van Hoeven wonende te Bussum op een Tracte ment van F 3- per week.

Overgegaan tot het Publiek aanbesteden van het slegten der voedpaden in deze gemeente gelegen en wierde na het openen der inschrijvings billetten bevonden dat G: Brand en T: Dekker de laagste in prijs te zijn en dus voor een Somma van F 3- is aanbesteed. Den Raad wijders geresolveerd zijnde de verbetering aan de Huizerweg en anderen uit te stellen tot dat den Koornbouw zal aijn thuis gehaalt.

25 October 1817. Overwogen hebbende de Noodzaaklijkheid van het daar Stellen van eene Brand of Nachtwagt en is besloten daar toe aan te stellen de personen van Gerrit van Wengen, Harmen de Jong, Hannes Mensing, en Harmen van Elten als wachtlopers. en als viciteur Cornelis Bijlhouwer. En wierden de roepen bepaald als volgd

Half Elf de Eerste, Twaalf uuren de 2e, Half Twee de 3e, Drie uuren de 4e, Vier uuren de 5e."

Wordt vervolgd. Zie Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 21, nr. 3 (december 2005), pag. 41-43.

Assesoren: te vergelijken met wethouders.
Keur(e) : een verordening.

Zie voor meer informatie over de plaats waar de eerste raadsvergadering werd gehouden:
* Bussum 175 jaar? door G.M. Langemeijer, Contactblad 1992 nr. 1, blz. 5 en verder;
https://www.historischekringbussum.nl/index.php/bussums-historisch-tijdschrif/840-bht-8-1-inhoudsopgave

alsmede over het eerste bestuur:
* Burgemeesters en gemeentesecretarissen van Bussum 1817-1992 door J.H.M. Klijnman, Contactblad 1992 nr. 2, blz. 67 e.v..
https://www.historischekringbussum.nl/index.php/bussums-historisch-tijdschrif/839-bht-8-2-inhoudsopgave