Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 9/3 (1993) omslag ii

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), omslagpag. ii

Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

DOELSTELLING

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene aktiviteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel o£ samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten.

De CONTRIBUTIE bedraagt per jaar (minimum) voor :
- individuele leden f 25,- , leden buiten Bussum en Naarden verhoogd met f 9 verzendkosten
- gezinslidmaatschap f 35,- , leden buiten Bussum en Naarden verhoogd met f 9 verzendkosten
Het LIDMAATSCHAP loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.
BESTUUR Telefoon
Voorzitter (en advertenties):
A. Gouka Brinklaan 98 1404GR Bussum 35945
Vice-voorzitter:
mw. M. Monster Schwerinlaan 5 1404 AV Bussum 49097
Penningmeester (en ledenadministratie):
B.J.W. Bal Pluimenmeent 2 1218 BJ Hilversum 30829
Secretaris:
mw. P.P. Goddijn Herenstraat 105 1406 PC Bussum 10871
Lid (en redaktie Contactblad):
mw. J. Vos-Bogaard Hamerstraat 106 1402 PX Bussum 36710

Het DOCUMENTATIECENTRUM bevindt zich aan de Huizerweg 54, 1402 AD Bussum. Telefoon 36847 alleen tijdens de openingsuren.
De openingstijden zijn:
- elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
- elke EERSTE ZATERDAG van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
Coördinatoren: mw. C. de Jong en dhr. G.M. Langemeijer.
LOSSE NUMMERS CONTACTBLAD zijn a f 5,- per stuk verkrijgbaar bij het documentatiecentrum en verder bij de boekhandels Los, Bussumse Boekhandel en Bruna, alsmede bij de VVV.
ADVERTENTIES: voor in£ormatie omtrent prijs en plaatsing kunt u kontakt opnemen met de voorzitter.