Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 96 (i)

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12 nummer 3 (december 1996), pag. 96


Verslag van de algemene ledenvergadering

(van de secretaris)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Deze vergadering werd gehouden op 14 maart 1996 in het gebouw aan de Huizerweg 54 in Bussum. Aanwezig waren 28 personen. Mevr. I. de Beer was met kennisgeving afwezig.

Na de opening door de voorzitter werd vastgesteld dat voor deze vergadering geen stukken waren binnengekomen. Nadat in de notulen van de ledenvergadering van 1995 werd gewijzigd dat niet de kascontrolecommissie de penningmeester dechargeert maar dat ze dit aan de ledenvergadering adviseert, werden genoemde notulen zonder verdere wijziging goedgekeurd.

Het verslag van de penningmeester werd na enige vragen over een aantal opgevoerde posten goedgekeurd. De kascontrolecommissie adviseert de aanwezigen de penningmeester onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden te dechargeren. Dit advies wordt zonder meer opgevolgd. De begroting alsmede het beleidsplan voor 1996 worden goedgekeurd.

Omdat er zich geen kandidaat heeft gemeld om de penningmeester op te volgen, zal de secretaris voorlopig deze taak op zich nemen.

De heer Smeele is aftredend als lid van de kascontrolecominissie, in zijn plaats komt de heer H. Bierman, reserve is de heer Van de Tweel. Voor 1996 bestaat de commissie dus uit de heren Jansen en Bierman.

Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld. Is de inboedel van de HKB verzekerd? Antwoord: de HKB is uitgebreid verzekerd. Zijn er inventarislijsten? Antwoord: ja. Het bestuur zal zich later omtrent deze kwestie laten informeren door een deskundige. De Stichting Godelinde wil in het blad dat zij uitgeeft een ledenwerfkaart voor de HKB bijsluiten. Zij heeft hiervoor ongeveer 700 stuks nodig.

De voorzitter deelt nog mede, dat de heer en mevrouw Langemeijer voor hun activiteiten voor Bussum de 'Kleine Johannes' hebben gekregen. Tijdens de Open Monumentendag zal de watertoren te bezichtigen zijn.

De heer Bos van TVE vertelt over het reilen en zeilen van deze vereniging en roept ieder op om ook lid te worden. Hierna dankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en wenst allen wel thuis.