Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12 nummer 1 (mei 1996), omslag pag. ii


Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

HISTORISCHE KRING BUSSUM
Huizerweg 54, Bussum. Telefoonnr. 691 12 51
Postadres: postbus 173,1400 AD Bussum

Doelstelling

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen' en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene aktiviteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten.

De contributie bedraagt per jaar (minimum) voor:

- individuele leden f 25,-
- gezinslidmaatschap f 35,-
buiten Bussum en Naarden worden deze bedragen verhoogd met f 9 verzendkosten.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.

Bestuur
Voorzitter (en advertenties): dhr. G.S. Dijker, telefoonnr.: 691 40 53
Vice-voorzitter: mw. M.H.H. Piebes
Penningmeester/secretaris: dhr. J.D. Heetebrij
Lid (en redaktie Contactblad): mw. J. Vos-Bogaard
Lid (coördinatrice werkgroepen): mw. C. de Jong

Het infonnatie/documentatiecentrum alsmede de ledenadministratie bevinden zich aan de Huizerweg 54 in Bussum. Telefoon 691 12 51 alleen tijdens de openingsuren. Tijdens kantooruren WEB: telefoonnr. 693 12 64. De openingstijden zijn:
- elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.
- elke eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.
Coördinator: mw. C. de Jong.
Losse nummers Contactblad zijn à f 7,50 verkrijgbaar bij het informatie/documentatiecentrum en verder bij de boekhandels Los en Bruna in Bussum.

Advertenties: kwart pagina f 80,= per jaar, halve pag. f 140,= p.j., hele pag. f 240,= p.j. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de voorzitter: dhr. G.S. Dijker, postbus 173, 1400 AD Bussum.