Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 10 nummer 1 (april 1994), pag. 44


Jaarverslag Oudheidskamer over 1993

Gerard Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In 1993 bestond de oudheidskamer 10 jaar. In die afgelopen tien jaren werd ongeveer f 5.000,-- door de oudheidskamer besteed voor het aankopen van allerlei voorwerpen. Het beheer geschiedde door enige leden van de oudheidskamer. Later ontstond hieruit de werkgroep documentatie. Medio 1993 werd besloten de oudheidskamer en de afdeling documentatie weer samen te voegen onder de naam: informatie/documentatiecentrum om hiermee tot uitdrukking te brengen dat de werkgroep meer doet dan alleen documenteren. Informatie verstrekken achten wij vooral belangrijk. Deze accentverschuiving naar 'informatie' heeft uiteraard consequenties voor wat betreft het opbergen van het materiaal en voor de leden van de kring. Zij moeten zelf gegevens kunnen opzoeken in de kasten, zij het met hulp en toezicht. Een situatie die ongeveer overeenkomt met die in de rijksarchieven. Daar dient men wel de stukken die in het depot zijn opgeslagen via een formuliertje op te vragen. Het kan dus niet zo zijn, dat de leden in de kasten iets kunnen opzoeken als er geen hulp en toezicht is van de leden van het informatie/documentatiecentrum; tenslotte blijven die verantwoordelijk.

Keren wij terug naar de oudheidskamer, dan zien wij dat tot aan de samenvoeging en ook daarna zeer veel is binnen gebracht: onder andere foto's, ansichten, boeken en dergelijke. Verder het oud archief van Van de Breul, veel kadastrale kaarten anno 1824 en alle kadastrale nummers die met die kaarten corresponderen. Daarmee zijn wij in staat alle eigenaren van onroerende goederen (huizen en grond) rond 1832 op te sporen, hetgeen de basis is voor historisch onderzoek. Gebruikt men oude huisnummers dan loopt men het risico verkeerd uit te komen.

Via Peggy van Hemert ontvingen wij haar bouwtekeningen van winkels in Bussum. Verder ingelijste documenten. Gegevens over de ouderdom van de Gooische Boer en de verschillende eigenaren. Voorts een ouderwets lees-"plankje", d.w.z. een in glas-in-lood uitgevoerd schilderijtje met tekeningen van AAP, NOOT, MIES enz. Het is een goede zaak ook in 1994 voor oude voorwerpen een speciaal bedrag beschikbaar te stellen. Er is in 1994 nog veel te doen voor het informatie/documentatiecentrum. Kundige medewerk(st)ers zijn dringend nodig en ook belangstelling van de leden op de vrijdagmiddagen (van 2 tot 5 uur) en de eerste zaterdagmiddag van de maand (van 2 tot 4 uur). Die is nog zeer gering, terwijl er zoveel materiaal aanwezig is waaraan men plezier kan beleven. Wij hopen met betere informatie, onder andere door duidelijker indeling van de kasten, de leden over de drempel te helpen.
Past ons nog een woord van dank aan mevr. J. Terschuur, die ons twee prachtige vitrines in bruikleen afstond.