Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 21/3 (december 2005) pag. 2


Wat vindt u in dit nummer?

Lars Wieringa

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Deze uitgave van het Bussums Historisch Tijdschrift heeft als thema Bussumse families, wat aansluit bij de Tentoonstelling die heeft plaatsvonden van 1 tot 26 november in Openbare Bibliotheek te Bussum.

Om dit thema vorm te geven is nagegaan wie de van oorsprong Bussumse families waren. Het zwaartepunt lag daarbij op de 19" eeuw. Diverse oproepen om iets over vroegere generaties van families in Bussum te schrijven hebben geleid tot interessante reacties. Met name Bussumse families als De Beer, Post en ook Krijnen komen in dit tijdschrift ruim aan bod. Maar ook de context waarin Bussumse families leefden, het voor die tijd voor Bussum typerende werk en de bestuurlijke
stand van zaken worden ruim belicht:
- Wie waren de initiatiefnemers van de verzelfstandiging van Bussum? Dat volgt uit een beschrijving van de "raddraaiers" die Bussum onafhankelijk van Naarden gemaakt hebben en hun nazaten.
- Eind 17de eeuw vestigde zich in Bussum een zekere Teunis Jacobsz. Zijn zonen stonden wel reeds te boek als een Post. Veel nakomelingen bleven in Bussum wonen en waren generaties lang werkzaam als zandschippers, een het toenmalige Bussum typerende Bussumse ambacht.
- Een beschrijving over de Bussumse familie De Beer en een aantal voorvallen waardoor deze familie in het nieuws kwam, vindt u in het stuk van Bert de Beer.
- Hoe werd er getrouwd in de 19de eeuw? Een beschrijving.
- Van de reacties op de oproep vindt u verder in dit nummer bijdragen van mevr. J. Vos-Bogaard, de heer D.J. van den Berg en mevr I. Smit.
- Hoe zoek je je eigen (Bussumse) familiegeschiedenis uit? Een begin van stamboomonderzoek; tips over genealogie vindt u in dit artikel.

Binnenkort verschijnt het eerste notulenboek van Bussum. In dit boek zijn de notulen opgenomen van alle gemeenteraadsvergaderingen van 1817 tot 1842. Het origineel is letterlijk overgeschreven en voorzien van een naamregister en een zakenregister, om het zoeken naar personen en onderwerpen te vergemakkelijken. Een voorbeschouwing.

Onze vaste schrijver Martin Heyne heeft deel IV van zijn "De geschiedenis van Bussum" geschreven deel IV af, dat de periode beschrijft globaal rond 1700. De delen V en VI verschijnen komend jaar.

Sinds Bussum zich in 1817 afscheidde van Naarden is er regelmatig een nieuwe gemeenteraad aangetreden. Interessant is, met de naderende verkiezingen in het oog, hoe dat in het verleden in Bussum plaats had. Deze geschiedenis wordt geschetst, waarbij ook de veranderde regels over de raadsverkiezingen worden beschreven.

Op de website van de Historische Kring (www.histkringbussum.nl) is veel extra informatie te vinden over het thema Bussumse families.