Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) pag. 45-46


Mededelingen van het bestuur

(Van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Van de penningmeester

Op 15 mei heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren v.d. Tweel en Bierman de kas en de boeken van de penningmeester van de Historische Kring gecontroleerd. De heren hebben geen onregelmatigheden gevonden en het bestuur voorgesteld de penningmeester voor het afgelopen boekjaar te dechargeren.

Van deze gelegenheid maakt de penningmeester gebruik om die leden die hun contributie over 1998 nog niet betaald hebben op te roepen dit alsnog te doen. Bij voorbaat dank.

Onderstaand een kort verslag van de algemene ledenvergadering die op 23 maart werd gehouden.

Daar het aantal leden constant blijft, maar de kosten toch stijgen werd voorgesteld om de contributie met ingang van 1 januari 1999 met f 5.00 te verhogen. Dit is de eerste contnbutieverhoging in het bestaan van de Historische Kring Bussum. Dit voorstel is door de aanwezigen aanvaard. Als nieuwe secretaris werd voorgesteld de heer Droogleever Fortuyn. De leden gingen met de benoeming van de heer Droogleever Fortuyn akkoord. Het bestuur zegde toe na te gaan of het mogelijk is de stukken voor de ledenbijeenkomst met het contactblad mee te geven. De heer de Beer biedt aan om een genealogische afdeling te starten. Op verzoek van de heer Banis zal het bestuur een brief naar het gemeentebestuur van Bussum zenden met het verzoek een straat of plein te vernoemen naar de eerste burgemeester van Bussum. Na de vergadering was er de gelegenheid om een foto-expositie over de afbraak van de Majella en de bouw van de huizen op de Majellagronden te bekijken.

Het bestuur heeft besloten om de postbus op te heffen omdat de kosten hiervan te hoog werden. U kunt uw post voor de Historische Kring Bussum zenden naar: Huizerweg 54, 1402 AD Bussum.

Tijdens de algemene ledenvergadering kwam het verzoek naar voren om gezamelijk een uitstapje te maken. Wie van onze leden voelt hiervoor en wie wil dit organiseren? Uw reacties zien wij gaarne tegemoet.

WIJ ZOEKEN NOG EEN VICE-VOORZITTER. Meld u aan. Voor informatie kunt u onze voorzitter Mariet Piebes bellen.

De eerstvolgende ledenbijeenkomst is tijden de opening van onze tentoonstelling over de Herenstraat op maandag 26 oktober om 20.00 uur op Huizerweg 54.