Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 2


Van de redactie

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Speciale dank gaat uit naar de heer De Vrankrijker. Na zijn boeiende voordracht voor de Historische Kring in januari schreef hij spontaan een voorwoord onder de veelzeggende titel "ER IS WAT OP GANG GEKOMEN". Bij de vier boeken die hij betreffende Bussum noemt, voegen wij volledigheidshalve een vijfde toe: Jong leven in een oude dorpskern. De jaren 1907/1925 uit het levensverhaal van De Vrankrijker zelf, "een genoeglijk verhaal met een serieuze achtergrond" over zijn jeugd in Bussum, zoals hij in de inleiding van het boekje schrijft.

Ook het eerste nummer van het Contactblad heeft wel wat 'op gang' gebracht. Vele nieuwe leden meldden zich. Nieuwe schenkingen kwamen binnen. De Historische Kring Laren stuurde een aardig knipsel over een 100-jarige in 1935 (waardoor op het laatste moment ook aan een 100-jarige in 1985 nog aandacht besteed kon worden).

Het opnemen van het Gooische Lied (dat 24-9-82 in de Gooi- en Eemlander stond afgedrukt bij een interview met de Fam. Banis) leek ons goede zaak. Interessant daarnaast is het veel oudere gedicht Het Landelijk Schoon, aan Bussum toegezongen.

De inhoud van het nummer wordt deels door de actualiteit bepaald: een krantenartikel van 5-2-85 leverde uiteraard een veel uitgebreider verhaal op, en berichtgeving over het negende boek van Jacqueline Doorn, die zich in 1952 in Bussum vestigde, maakt te zijner tijd "geschiedenis".

Van geheel andere aard is stof over de Doopsgezinde Gemeente Bussum, maar ook dergelijke onderwerpen zijn de moeite (van onderzoek!) waard.

Enige regionale activiteiten ontbreken ook ditmaal niet.

Wij wijzen u nu reeds op de JAARVERGADERING van de HISTORISCHE KRING op 4 juni, waar het derde nummer Contactblad aan u persoonlijk wordt uitgereikt.