Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 1/2 (1985) omslag pag ii

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) omslag pag. ii

Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

historische kring bussum

Doelstelling:

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet.

Lidmaatschap:

U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056).
De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het 'Contactblad' gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 2,50

Bestuur:

Voorzitter
W.M. van Berkel, Achtermeulenlaan 23, Bussum tel. 19808
Vice-voorzitter/Historisch Adviseur
M.J.M. Heyne, Oud Bussummerweg 7, Bussum tel. 17077
Alg. Adviseur
H. Kwak, Statenlaan 32, Bussum tel. 35692
Penningmeester
J.A. Houweling, Cannenburgerweg 63B, Ankeveen 035-62803
Secretaris
G.L. de Puy-Nouel, Zwaluwlaan 77, Bussum tel. 31561
Perscontacten
J. Bruineman-Kaarsgaren, Huurmanlaan 10, Bussum 15694
Documentatie
E. Witteveen-Brenninkmeijer, Brediusweg 14a, Bussum tel. 13630

Redactie Contactblad:

Els Witteveen Brediusweg 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Stargardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggeving)
Marcus v.d. Heide Meyerkamplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties:

De prijs voor een halve/hele pagina bedraat resp. f 50,-/ f 90,-per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp : Brediusweg 14a Bussum.