Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 18/1 (2002) 29

Contactblad Historische Kring Bussum 18/1 (maart 2002) pag. 29


HKB Terugblik op het jaar 2001

 M.H.H. Piebes, voorzitter

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het jaar 2001 was in vergelijking met 2000 een rustig jaar, althans voor de Historische Kring Bussum.

In 2001 werd gestart met de voorbereiding van een brochure en een tentoonstelling over het Prins Hendrikpark; naar verwachting zal deze in 2003 gereed zijn.
In september werd een bezoek gebracht aan het gemeentemuseum in Weesp. Ongeveer 20 leden namen aan deze excursie deel.
De werkgroep Boerderijen ging in 2001 van start.
De contacten met Tussen Vecht en Eem en met het Stadsarchief Naarden bleven goed; jammer dat de stadsarchivaris de heer Dekema elders een functie aanvaard heeft; zijn opvolger wordt de heer Medema.
Behalve de reguliere openstelling op vrijdagmiddag, werden de contacten met de leden onderhouden door de nieuwjaarsreceptie op 18 januari, de jaarvergadering op 29 maart, de contactavond op 13 juni, waar Micliiel Haas sprak over de watertoren en de mogelijke toekomst daarvan, en tenslotte de avond van 18 oktober, waarop de heer Petri, een van onze leden, een interessante lezing hield over het Wilhelmus.
Uiteraard zijn en blijven de drie jaarlijkse contactbladen de belangrijkste informatiestroom.
Still going strong: de wandelingen van mevrouw Langemeijer!

Tenslotte de Historische Kring intern: de ledenadministratie is afgelopen jaar overgebracht naar de Huizerweg, waardoor deze veel toegankelijker is geworden.
Voorts is men druk doende de administratie en het archief te reorganiseren, waardoor ook dit gemakkelijker te gebruiken wordt.
In 2001 is een enquête gehouden onder de leden. De respons was minimaal: 4,5%. De leden die gereageerd hebben zijn over het algemeen tevreden, vooral over het Contactblad.
Natuurlijk zijn er ook kritische kanttekeningen, zoals over de openingstijden van het documentatiecentrum, over het relatief geringe aantal actieve vrijwilligers en hun eventuele opvolging. Ook werden aardige ideeën aangedragen over mogelijke nieuwe activiteiten.

Rest nog het bestuur: de heer Jos Heetebrij is bereid gevonden het penningmeesterschap weer op zich te nemen; dit zal tijdens de jaarvergadering aan de leden ter instemming voorgelegd worden. De heer Philip Scherpbier treedt dan af als bestuurslid, maar blijft wel actief voor de Historische Kring. De heer Eric Droogleever Fortuyn heeft te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap als secretaris te willen beëindigen; voor hem wordt nog vervanging gezocht.