Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 3


Verslag Algemene Ledenvergadering

E. Droogleever-Fortuyn

Klik hier om dit artikel in pdf-formaat te lezen

 

In de tekst hieronder is de Rectificatie, gepubliceerd in het volgende nummer van het Contactblad (18/3, december 2002, pag. 2) verwerkt.

Aanwezig waren 24 leden (inclusief bestuur).
De voorzitter Mevrouw Piebes opent de vergadering.
Na een hartelijk welkom geeft zij een overzicht van de aktiviteiten van de Historische Kring in het afgelopen jaar.

Er werd een excursie gehouden naar het museum in Weesp.
Verschillende werkgroepen zijn bezig met de voorbereiding van 'honderd jaar Prins Hendrikpark' en het boerderijenproject. Dit is een initiatief van TVE met als doel alle boerderijen tussen Vecht en Eem te inventariseren.

Natuurlijk worden ook de contactavonden vermeld met interessante bijdragen over de toekomst van de watertoren (door Michiel Haas) en het Wilhelmus (door de heer Petri).

De ledenadministratie werd overgebracht naar de Huizerweg en het archief wordt optimaal georganiseerd.

Eind 2001 werd een enquete gehouden onder de leden van de HKB. Met de wensen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Langere openingstijden van de Documentatie aan de Huizerweg, thans iedere vrijdag van 14.00 tot 17.00, zijn niet haalbaar.

Het financieel verslag biedt geen problemen en wordt goedgekeurd. Er is een batig saldo van f 671,13 [ = 304,50 euro]. Besloten wordt de contributie te handhaven op 13,60. De kascontrolecommissie wordt bedankt en gedechargeerd. Volgend jaar zullen mevrouw Vos en de heer Bierman zitting hebben in de commissie, met als reserve de heer Runhaar.

In het bestuur heeft een wisseling plaats gevonden door het aftreden van mevrouw Vos-Bogaard (redactie Contactblad), Ph. Scherpbier (penningmeester) en E. Droogleever Fortuyn (secretaris).Als nieuwe bestuursleden worden benoemd de heren J. Heetebrij (penningmeester) en M. van der Heide (Contactblad). Een opvolger als secretaris wordt nog gezocht. Daarnaast dient er uitgekeken te worden naar een opvolger van Coby de Jong als coördinator van de Documentatie.

De voorzitter richt een woord van dank tot de vertrekkende bestuursleden en biedt hun een fraai boeket bloemen aan.

In de rondvraag komt allereerst de noodzaak van het vinden van nieuwe adverteerders voor het Contactblad ter sprake, aangezien het aantal drastisch is afgenomen. Rob de Vries biedt aan iets aan acquisitie te doen. Mevrouw Langemeijer wordt gecomplimenteerd voor de nog steeds populaire wandelingen door Bussum.

De heer De Beer brengt de suggestie om nader onderzoek te doen naar de betekenis van Bensdorp voor het dorp Bussum.

Na sluiting van de vergadering wordt door mevrouw Langemeijer een interessante diaserie vertoond over ornamenten aan huizen in Bussum.