Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 18/3 (december 2002) omslag pag. 3


Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

HISTORISCHE KRING BUSSUM
Huizerweg 54, 1402 AD Bussum

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift, het Contactblad dat drie maal per jaar verschijnt. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten.

De (minimum)contributie bedraagt voor individuele leden € 13.60, gezinslidmaatschap € 18,15. Voor verzending buiten Bussum en Naafden worden deze bedragen verhoogd met € 4,10 portokosten.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van 'nieuw lid' en uw volledige adres
Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

Bestuur
Voorzitter (en advertenties) :mw. M.H.H. Piebes
Vice-voorzitter : vacant
Secretaris :vacant
Penningmeester : dhr. J. Heetebrij
Coördinator werkgroepen : mw. C. de Jong
Eindredactie Contactblad : dhr. M.J.A. van der Heide

Het informatieldocumentatiecentrurn en de ledenadministratie bevinden zich aan de Huizerweg 54 in Bussum, telefoon 035 6911251 tijdens de openingsuren van de HKBussum op maandagmorgen van 9.00-12.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Daarnaast is de HKBussum tijdens kantooruren van de Welzijnsinstelling Versa bereikbaar onder telefoonnummer 035 6931264. Coördinator: mw. C. de Jong.

Losse nummers Contactblad zijn a € 3,40 per stuk verkrijgbaar bij het informatieldocumentatiecentrum en bij Boekhandel Los in Bussum.

Advertenties: kwart pagina € 36,30 per jaar, halve pag. € 63,50 p.j., hele pag. € 108,90 p.j. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, mw. M.H.H. Piebes, Huizerweg 54, 1402 AD Bussum.