Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 2, september 1990) pag. 17-18


Een indruk van Bussum in 1828

A. Cramer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In het gemeentearchief van Amsterdan bevindt zich het boekje "De Pelgrim der Nederlanden", geschreven door A. Cramer in 1828. Hierin wordt onder andere een uitstapje beschreven naar Naarden en Bussum. Het Naardense verhaal staat vol met bekende historische gebeurtenissen. Over Naarden in 1828 weet de schrijver niet meer te vertellen dan het volgende verhaal:

Omtrent Naarden zelf weet ik weinig verder te vermelden, als dat de uitspanningen voor den inwoner zeer klein zijn. Velen vergenoegen zich, in hun zondagspakje gestoken, langs de wallen te sukkelen, het Muider schuitje te zien afvaren of aankomen, te wandelen tot aan de gewezene herberg, Jan Tabak genaamd, nu in eene buitenplaats herschapen, en op den straatweg te drentelen, en hiermede is hun loopje dan ook ten einde. Het steeds in de vesting liggende garnizoen schenkt voortdurend eenige levendigheid aan de zoogenaamde Gooische hoofdstad.

Onze buurgemeente Bussum komt in het verhaal veel uitgebreider en interessanter vanaf, alhoewel .......:

Bussum, zoo als gezegd is, rangschik ik onder die kleine, welligt door velen onopgemerkte plekjes gronds, welke hun, die de eenzaamheid beminnen, genoegdoening kunnen schenken. Vandaar kan men onderscheidene wandelingen doen, maar alvorens die met U te ondernemen, lezer! wil ik nog een woordje zeggen, betrekkelijk het gehucht zelf. Men vindt er, zoo als gezegd is, goede menschen; maar daar goede zijn, worden ook kwade gevonden, niet waar? nu, kwade zoo zeer niet; maar de bleekerijen, gewoonlijk door vrouwen bestuurd, leveren er wel eens op, die zoo als men zegt, wat erg bij het hek zijn; een zwak der dames eigen van dien stempel. Een goede, brave bakker en zijn gezin reikt U daarentegen goed brood uit; een huis- en sieraadschilder daarnevens, schildert veel; maar niet altoos wat hij kan. Hij brengt stukken op de tentoonstelling, en moest dat aan eenen VAN OS of RAVENSWAAY, die te Hilversum en te 's Graveland woonachtig zijn, overlaten, menschen! wier penseel Nederland vereert. Herbergen vindt men er niet. Al belooft men er den reizenden man ook goed logies, is het er zeer slecht. Ratten en muizen dringen in het nachtelijk uur de stroo uit de matrassen weg, en schenken U geene rust. Een kroegje, het haasje genaamd, wordt nog al bezocht; de rozenboom daar tegen over, niet dan bij kermis-gelegenheden. Alsdan wordt er gedanst en wel eens gevochten, het werkvolk van de aangrenzende buitens, die 's Graveland stofferen, spelen er wel eens den baas, zoodat tusschen de rozen de doornen wel eens steken. Het zwaantje, een herberg aan de vaart, bij de intrede van Bussem gelegen, is even onbeduidend, als de andere herbegen. Men zal er evenmin goed rusten, en waarlijk jammer! Indien eene betere herberg daar ware, zoude men meerder gasten in dit gehuchtje aantreffen, alswaar weinige optrekjes verkrijgbaar zijn.

Eene roomsch-katholijke kerk, in den vorm eener boerenwoning, wordt zondags door de bevolking van deze religie veel bezocht. In de gereformeerde is sinds ruim derde half honderd jaren geene dienst gedaan; zij heeft het aanzien van een kapelletje, is 26 voeten lang en 18 voeten breed, en dient thans tot bergplaats van takkebossen, enz..... een houten torentje verheft zich even boven het dak, de school is een onaanzienlijk boerenhuis; de schoolhouder een boer. De landerijen leveren nog al wat op, en liggen digt onder Naarden; in het centrum van Bussum treft men eene aanzienlijke scheepsbeschuit— en broodbakkerij aan, die menig inwoner werk verschaft. Eene dubbele rij boomen schenkt den dorpeling een lommerrijk plekje na gedane werkzaamheden, in het open veld. Aan het einde van die laan op de heide, aan een spoor, dat naar Hilversum geleidt, vindt men een kerkhof, hetwelk door een ijzeren hek gesierd, en voorts door eenen opgeworpen dam omheind is.

Aardig is het in het morgen- en middaguur de met koperen bussen en vaten beladene ezels, meerendeels door vrouwen en jongens bestuurd, de stallen te zien uitdrijven, om naar de weiden te gaan,ten einde de melk der gemolkene koeijen in te zamelen. Zij gaan meerendeels aan gene zijde van Naarden, en komen troepsgewijze in het dorp terug.

Noot: Thans is er een nieuw schoolgebouw opgetrokken, waarin een gereformeerde Predikant den 3den Februarij 1828 voor het eerst gepredikt heeft.

 

 

Actueel

Wel en wee van een watertoren

De Bussumse watertoren staat weer in de steigers, voor 't eerst sinds de laatste oplevering in 2010. Toen werd de toren onderdeel van een duurzaam kantoorcomplex. Er is door harde wind flinke schade ontstaan, vooral aan de bovenkant. De watertoren staat sinds 1897 aan de Bussumergrindweg. Renovatie-werkzaamheden werden uitgevoerd in 1927 en in 1967. Bij die laatste klus werd de ommanteling van de bovenbouw vervangen en ontstond het befaamde 'horlogeknopje'.

Lees meer...

Foto van de maand

Mei 2022

Dit is  een foto van een villa van rond de vorige eeuwwisseling. Waarschijnlijk staat het huis in het Spiegel maar zeker is dit niet. Wat wel zeker is, dat de villa huisnummer 4 heeft, dat zien we namelijk op de gevel staan. Maar in welke straat staat dit huis met nummer 4?  Misschien weet u het antwoord. Graag uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HKB Nieuws

Algemene  Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 mei in de Remonstrantse Kerk aan de Koningslaan 2b te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse amateur-historicus Kees Schipper, een lezing over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Programma:

19.30 u   Ontvangst
20.00 u   Lezing door Kees Schipper
21.00 u   Pauze
21.15 u   Algemene Ledenvergadering:
                   1. Opening
                   2. Vaststelling agenda            
                   3. Vaststelling notulen van de ALV van 29 september 2021
                   4. Vaststelling verslag van het bestuur over 2021 (zie Kringnieuws)
                   5. Verslag kascontrolecommissie
                   6. Vaststelling jaarrekening 2021 
                   7. Benoeming kascontrolecommissie 2022
                   8. Vaststelling begroting 2023
                   9. Rondvraag en sluiting
22.00 u   Afsluitende borrel

 

We hebben 125 gasten en geen leden online