Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) pag 45-47


DOCUMENTATIE

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Hierbij treft U een uittreksel aan van foto's en documenten die de Afdeling Documentatie in ontvangst mocht nemen.
.......................................................................

HK l420 Schutterij in Bussum
Daar komen de Schutters daar komen ze aan de Mannetjesputters van Amsterdam. Och wat een geschiften wat hebben ze lef dat komt van de bitter en plichtsbesef.. .
In Bussum kende men de Rustende Schutterij. Wij zouden graag vernemen of er nog personen zijn die lid waren. Zij zouden wellicht meer gegevens betreffende de Schutterij in Bussum kunnen verschaffen.

HK 1486 huwelijksakte 1889
Honderd jaar geleden, op 14 januari 1889, werd in Bussum het huwelijk voltrokken tussen Evert Boomgaard, schipper 28 jaar oud en Henrika Koelink, zonder beroep 29 jaar oud. De bruidegom heeft "eene verklaring van voldoening aan de Nationale Mlilitie overgelegd". De getuigen waren: Cornelis Majoor, hotelhouder 44 jaar, Jacobus, Antonius Majoor, havenmeester 48 jaar, Hermanus de Beer, koopman 28 jaar, Jan van den Berg, koster 28 jaar. Allen woonachtig te Bussum.

HK 1567 document
Dienstmeisjes die een betrekking in Bussum hadden, konden "enig contact en gezelligheid vinden bij de R.K. Vereeniging ter bescherming van meisjes". Vooral veel Duitse meisjes bezochten dit tehuis tussen 1920 en 1940.

HK 1582 foto
De villa nummer twee aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg werd vroeger bewoond door onder andere wethouder Moolenburgh. De villa werd later afgebroken.

HK 1604 rekening
Voor een uitvaart eerste klas werden in het jaar 1947 onderstaande kosten in rekening gebracht:
zegel                                                                            0,10
bidden in de kerk                                                         1,50
150 bidprentjes 100/12.00 16,--
uitvaart eerste klas f. 238,--plus 2 missen à 3,- 6,-   244, --
                                                                                f 261,60
bankenpacht 1 juli tot 31 december                            24, --
                                                                                f 285,60
                                                                               =======

HK 1608 boekuerkje
Het jubileumnummer ''DE BRANDSMARE" verscheen in april 1982 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Brandsmaschool.

HK 1622 jaarboekje 1940
In het boekje van de Gereformeerde kerk staan onder meer de namen van babies die in het jaar 1939 zijn gedoopt. Ook treft men de balans aan per 31 december 1938.

HK 1627 document  Betreft de eerste wereldoorlog
Een bewoner van de Groot Hertoginnelaan ontving 5 augustus 1914 onderstaande brief, getekend door burgemeester A.Th.'s Jacob.
"Ik heb de eer U te berichten, dat door mij van den Groeps-commandant te Naarden bericht is ontvangen, dat ter volledige doorvoering van het in staat van verdediging brengen der vesting, de steenen gebouwen gelegen binnen de verboden kringen van de vestingwerken, wellicht binnenkort zullen worden opgeruimd. Ik raad U voorloopig aan zoodanige maatregelen te nemen dat Uw huis, indien het noodig blijkt, onmiddellijk ontruimd kan worden. Hoogstwaarschijnlijk zal U in dat geval vooraf eene waarschuwing geworden" .
De Burgemeester van Bussum

HK 1628 offerte Magirus-ladder
Brand.....brand.....Vele malen hebben brandweermannen kinderen en ouderen uit een brandend huis gered, veelal met gevaar voor eigen leven. Ook in Groningen zal dat ooit gebeurd zijn, want een firma in Bussum deed een zeer beleefde aanbeveling om de Magirus-ladder aan de "brandweerman" te brengen. De brief luidde als volgt:

Bussum, 27 december 1906
Edelachtbaren Heeren
Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Groningen.

Onderwerp: Brandladder

Edelachtbaren Heeren,
Als Agent der Firma C.D. Magirus, speciale fabriek van brandweerartikelen, waaronder de bij uitstek gunstig bekende "Magirus-ladders", veroorloof ik mij UEA bijgaand een prospectus met eenige desbetreffende afbeeldingen en omschrijving te doen toekomen. Het zou mij aangenaam zijn UEA met uitvoerige aanbieding en teekening te mogen dienen, wat ik slechts noodig heb te weten voor welke hoogte de ladder berekend moet wezen, al of niet zijwaartsch draaibaar en voor welke trekkracht. Ook voor alle andere soorten brandladders kan ik desgewenscht veel aanbieding dienen. Inmiddels heb ik de eer te zijn,
met de meeste hoogachting
Uedelachtbare dir. der

HK 1631 document
De Naamloze Vennootschap "Bouwmaatschappij Nieuw Bussum" werd 4 maart 1876 in Amerdam opgericht. Het doel was "in de gemeente Bussum onroerende goederen aan te kopen, huizen en villa's te bouwen, tuinen aan te leggen, de percelen te verhuren en te verkopen". De uit acht pagina's bestaande oprichtingsakte is met de hand geschreven. De originele akte bevindt zich in het Historisch archief te Amsterdam.

Een bezoek aan de Afdeling Documentatie is alleszins de moeite waard, vooral omdat jeugdherinneringen weer tot leven komen.
Hartelijk dank aan de schenkers.

BERICHTEN VAN DE AFDELING DOCUMENTATIE

De documentatieafdeling is voor leden en voor niet-leden elke vrijdagmiddag en -avond te bezoeken. De openingstijden zijn van 14.00 tot en met 17.30 uur en van 19.00 tot en met 21.00 uur. Het adres : Dr.A.Kuyperlaan 5. Mochten er telefonische vragen zijn dan uitsluitend vrijdag bellen naar het volgende nummer: 31473 en vragen naar de Historische Kring.

De documentatie heeft zijn faciliteiten uitgebreid. Iedereen kan foto's van foto's bestellen. Prijs voor leden f 5,--. Voor niet-leden ligt de prijs f 2,50 hoger. Fotocopieën van foto 's en andere documenten kosten voor leden f 0,50. Voor niet-leden f 1,50.

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 47 gasten en geen leden online