HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) colofon


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Historische Kring Bussum

Doelstelling:
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder.  De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCHIITECTUUR, DORPSKERN, LITERATUUR, OUDHEIDKAMER EN DOCUMENTATIE en VERZET.

Lidmaatschap 

U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Girorekening van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het "CONTACTBLAD" gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,-

Bestuur :
G.M. Langemeijer   voorzitter Regentesselaan 35 1405 EJ BUSSUM tel. 10114
H. Marres -Schretlen    vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ BUSSUM tel. 37239
Th. A. J. Meyer     penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ BUSSUM tel. 14685
A.C. Leenders-Schreiner Groot Hertoginnelaan 27 1405 EB BUSSUM tel. 36484
W.A.H  Voorneman-Prins   resp. eerste en tweede secretaris  Pr. Willem van Oranjelaan 1 1412 GJ  NAARDEN tel. 40906  
J.W. D. Kuyl Voormeulenweg 451402 TH  BUSSUM tel. 14235
W. van Riemsdijk Karel Doormanlaan 126 1215 NR HILVERSUM tel. 035 -42309

 Redactie Contactblad
E. Witteveen Brediusweg 14a tel. 136 30 (redactie-adres )
F. Bos Stargardlaan 10 tel. 41382 (verslaggeving)
G .de Mol van Otterloo Kam.Onnesweg 72 tel. 30421 (verslaggeving)

Advertenties :
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen). Opgave met ontwerp: Brediusweg 14a Bussum

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 146 gasten en geen leden online