HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 4


Zo lang er niet gesloopt wordt blijft er hoop

H. Herrebrugh

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Dit, wat bijgewerkte, gezegde is nog altijd van toepassing op de voormaliqe Irene Studio aan de Kapelstraat 33 in Bussum.

Nadat de Stichtinq Irene Studio, om financiële redenen, had moeten besluiten de pogingen tot behoud te staken, liet het Gemeentebestuur van Bussum in een notitie van 18 mei 1988, gericht aan de leden van de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, weten, dat het voortbestaan van het gebouw niet langer te rechtvaardigen is. Het gebouw als zodanig heeft géén historische waarde, aldus hielden B & W de commissieleden voor!

De commissieveqadering van 25 mei 1988, waarin de plannen van B & W werden besproken, werd bijgewoond door enkele leden van de bestuursadvies commssie van uw H.K.B. Via inspraak werd de opvatting van B & W terzake de historische waarde aangevochten, terwijl bovendien kon worden verwezen naar dcor de heren J.A. des Bouvrie en A.F. Winkler bij de gemeente al enige tijd geleden ingediende voorstellen, mede gericht op behoud van het gebouw. De genoemde heren hadden tot dan geen enkele reactie van de Gemeente ontvangen!
Resultaat was, dat de leden van de commissie R.O. het gemeentebestuur lieten weten geen genoegen te nemen met de wijze waarop men meende nu de kwestie te kunnen "afronden". Er moet een nieuwe nota worden uitgebracht, naar verwachting in september 1988.

Op initiatief van de bestuursadvies commissie H.K.B. en na een gesprek met de heer Des Bouvrie heeft op 27 juni j.l. ten Geneentehuize een informele door alle leden van de commissie R.O. bijgewoonde bijeenkomst plaats gehad, waarin de heren Des Bouvrie en Winkler de door hen ingediende plannen hebben toegelicht. Deze plannen, die heel summier gezeqd ìnhuden het, na restauratie van het pand, vestigen van een cultureel centrum, werden door de commissieleden gunstig ontvangen. Unaniem was men van mening, dat de heren Des Bouvrie en Winkler op kortere termijn in de gelegenheid zouden moeten komen hun initiatieven bij B & W nader toe te lichten.

Op 28 juni j.l. werd tijdens een gesprek met de Burgemeester overeengekomen, dat de initiatiefnemers een uitnodiging zouden ontvangen en inmiddels heeft dit qesprek plaats gevonden. Over een verslag van deze bespreking beschikken we op dit ogenblik niet. Afgaande op een bericht in de Gooi en Eemlander van 19 juli j.l. was het onderhoud verhelderend en is nu het wachten op de voorstellen van B & W, die in september a.s. mogen worden verwacht.

We houden de vinger aan de pols. 

Zie ook

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 4

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) pag 4-5

 Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 6-7 

 

 

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 135 gasten en geen leden online