HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 3


Agenda Historische kring Bussum

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

10 september             Op die datum is onze vereniging aanwezig op het -Bussums Informatie Festival -, waar zich onqeveer 65 verenigingen presenteren aan het Bussumse publiek. De opzet is dat wij een  stand in het raadhuis krijgen. Indien mogelijk plaatsen wij daar onze tentoonstelling "Bussum voor 1888."
17 september             Lustrumfeest: zie elders in dit nummer.
14 november              Ledenbijeenkomst in de bibliotheek. Wij zijn nog in gesprek met een spreker over het onderwerp.
Oktober/november   Op een nog nader te bepalen plaats en datum zal onze Kring een tentoonstelling houden over: 90 jaar BUSSUMSE WATERLEIDING

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 35 gasten en geen leden online