HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 2


Bij ons eerste lustrum

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Met de grootse naam "Historische Kring Bussum" werd op 6 septeunber 1983 onze feesteling zo maar op de wereld gezet. Daar staat nu onze 5-jarige dreumes nog wat onwenning op zijn jonge beentjes met wat zwarte vegen in zijn gezicht maar ondanks kinderziektes toch al aardig gegroeid.
Zijn geboorte begon overigens niet bij een nulpunt maar lag in een reeks van ontwikkelingen. Wetenschap en techniek hebben ons veel goeds gebracht doch ook een stuk rust en uitzicht ontnomen. We kregen honger; bijvoorbeeld naar antiek. Doken in de genealogie -waar kom ik vandaan- wie ben ik. Steden en dorpen werden aangepast aan de moderne ontwikkelingen en prompt ontstond interesse voor "vroeger". In 1967 schreef burgemeester A. Admiraal in een voorwoord in het boekje "150 jaar Bussum":

Moge de kennis van de geschiedenis van Bussum al
belangrijk zijn voor de bestuurders van de gemeente
en voor de locale historici, zij is daarenboven
bijzonder wetenswaardig voor allen, die aan het
maatschappelijk leven in onze gemeente deelnemen.

Hij onderkende dat Bussum niet los gezien kan worden van haar verleden 

Als peetouders fungeerde de Stichting "Tussen Vecht en Eem", die de luiermand voor de nieuwe loot had klaargemaakt door een boekje uit te geven, getiteld: "Bussum in historisch perspectief" (mei 1983) en door een tentoonstelling in het gemeentehuis. Op 14 juli 1983 besloten 35 enthousiaste Bussumers de nieuwe telg een warme ontvangst te bereiden en zo gebeurde het dat op 6 september 1983 een voorlopig bestuur zich over de wieg boog van de Historische Kring Bussum. Met tasten en zoeken trachtte men het kind op zijn weg te begeleiden. En het groeide.

In 1306 verteerde baljuw Barend van Dorenweerde voor 5 stuiver een maaltijd te Bussum, dat staat genoteerd op een zeer oude nota. Het is geen wereldschokkend nieuws maar de datum is wel  interessant. We komen in 1502 een zekere Elbert de Bruin te Bussum tegen, die 3 gulden 's jaars pacht moet betalen aan het Leprozenhuis te Naarden voor zijn kampje. Het zijn aardige "nieuwtjes" maar voorlopig hebben wij onze handen vol aan Bussum sedert 1817 toen het gehucht onafhankelijk werd van Naarden. We zijn nog in het stadium van alles lukraak bijeen te sprokkelen en zo goed mogelijk te archiveren. Het is bittere noodzaak want veel verdwijnt in de vuilnisbak of ligt zeer verspreid. Een enkele keer lukt het een situatie wat historisch te belichten en daarvoor gebruiken we dan het CONTACTBLAD. Er is heel veel materiaal onder de Bussumers, plakboeken vol krantenknipsels, ansichten, foto's, jubileumboeken van verenigingen etc.  Wij zijn daar blij mee en hopen dat men alles goed zal bewaren, maar het interesseert ons wel.

Wij zijn nieuwsgierige mensen, dat is een gevolg van onze hobby. Daarom hebben wij contactmiddagen -'s woensdags en vrijdags en ook vrijdagavond zijn wij bereikbaar in de bibliotheek. Het zou fijn zijn als men ons eens wat liet zien. Men hoeft geen lid te zijn om eens gezellig te praten over ons Bussum. Sociaal contact is ook één van onze doelstellingen. 

Op zaterdag 17 september 1988 vieren wij ons Lustrumfeest met een puzzeltocht. Leden en niet-leden kunnen daaraan meedoen. U bent ook van harte welkom in de bibliotheek vanaf 4.00 uur 's middaigs als u niet aan de puzzeltocht meedoet.
Wij hebben 220 leden waarvan 30 à 50 leden op onze tweemaandelijkse bijeenkomsten in de bibliotheek aan de Abr.Kuyperlaan komen. Dat is een zeer redelijk aantal; toch hopen wij dat op 17 september velen van u komnen om eens kennis te maken met onze Kring en om te zien hoe wij gehuisvest zijn.

Tot 17 september ! 

G. Langemeijer
voorzitter

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 154 gasten en geen leden online