HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 1


VAN DE REDAKTIE

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In 1983 hebben enkele enthousiaste ingezetenen van ons dorp de Historische Kring Bussun opgericht. Uiteraard moet dat gevierd worden. Een aantal van diegenen, aan wie wij het bestaan van onze Kring te danken hebben,maakt deel uit van de actieve jubileumcommssie. Het programna, dat zij voorbereiden, is alleszins aantrekkelijk. U leest hierover in dit numrrer.

Voorts o.m. in dit blad het eerste van een tweetal artikelen over de villa Delta, die reeds in het begin van deze eeuw historie ia geworden. Wederom een boeiend interview van Mevrouw De Beer, ditmaal met de heer Wingelaar; de activiteiten vanuit de H.K.B. aangaande de recente ontwikkelingen rond de Irene Studio; nieuwe schenkingen, waarbij niet onvermeld mag blijver! dat via de heer Jansen het archief van het Bussumse Waterleidingbedrijf aan de H.K.B. in bruikleen zal worden gegeven. Een heel bijzondere aanwinst voor het documentatiecentrum. Interessante gegevens die hieruit geput kunnen worden met betrekking tot de Wilhelminafontein, die op 6 septenher a.s. op feestelijke wijze opnieuw in gebruik zal worden gesteld, zullen een kleine expositie vormen in het kantoor van de A.B.N.

En houdt u in ieder geval 17 septenber vrij!
De Redactie

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 115 gasten en geen leden online