HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) colofon


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De Historische Krinq Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en  "geschiedenis" van Bussm in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCHITECTUUR, DORPSKERN, LlTERATUUR, OUDHEIDKAMER, DOCUMENTATIE en VERZET.
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanelden door overmaking van minimaal f 20,- op rekening nummer 55.40.44.544 van de A.B.N. Bank te Bussum t.n.v. Historische Kring Bussum (Girorekening van de bank 184056.), De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de in dat jaar verschenen nunnners van het "Contactblad" gratis. De prijs van losse nunsrrers bedraagt f 3,--

Bestuur       
G.M.  Langemijer  voorzitter                               Regentesselaan 35  1405 EJ Bussum   Tel.  10114 
H. Yíarres-Schretlen  vice-voorzitter                 Vosmaerlaan 5  1401 BZ Bussum Tel.  37239 
Th. A. J. Meyer  penningmeester                        Nachtegaallaan 54  1403 CJ Bussum  Tel.  14685 
A.C. Leenders-Schreiner   secretaris                  Groot Hertoginnelaan 27  1405 EB Bussum  Tel.  36484 
W.A.H. Voorneman-Prins  le en 2e secretaris     Pr. Willen van Oranjelaan 1  1412 GJ Naarden   Tel.  40906 
J.W.D Kuyl   Perscontacten, Contactblad            Voorneulenweg 45  1402 TH Bussum    Tel.  14235 
W. van Riemsdijk                                                 Karel Doormanlaan laan 126  1215 NR Hilversum  Tel. 035-42309

Ledenadministratie   
B. Bal                                                                   Pluimenmeent 2 1218  BJ Hilversum  Tel. 02159 -30829

Redactie Contactblad
F. Bos   Redatieadres, Verslaggeving                                 Stargardlaan 10 1404  BD Bussum  Tel. 41382
G. de Mol van Otter1oo Redactieadres, Verslaggeving      Kam. Onnesweg 72  1402 EK Bussum Tel. 30421

Advertenties
De prijs voor een halve / hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen) Opgave met ontwerp: Voormeulenweg 45  Bussum

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 138 gasten en geen leden online