HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 2-3


JAARVERSLAG 1987

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Bestuur
Het bestuur kwam dit jaar 6 maal officieel bijeen, terwijl er tussendoor ook regelmatig ccntact was. Ook op diverse recepties en bijzondere gelegenheden was het bestuur vertegenwoordigd.
Tot onze spijt heeft mevrouw A.C. Leenders-Schreiner, die als secretaris optreedt, de wens te kennen gegeven zich met ingang van het nieuwe verenigingsjaar uit het bestuur terug te trekken.

Ledental
Op dit moment hebben wij 208 leden. 8 leden zegden hun lidmaatschap op, wij verloren 2 leden door overlijden en verwierven 21 nieuwe leden.

Excursies
Dit jaar waren er geen excursies.

Tweemaandelijkse bijeenkomsten
Op 7 januari 1987 was er een zeer gezellige nieuwjaarsbijeenkomst waarop o.a. een verzameling nota's te zien was uit het begin van deze eeuw, Ook waren de plannen en tekeningen inzake de  1renestudio te zien.
Op 18 februari werd de algemene ledenvergadering gehouden.
Op 6 april hield de heer Van Stuyvenberg zijn voordracht over "Geboorte, sterfte en armoede in Bussum rond de eeuwwisseling."
Op 10 juni ontvingen wij 3 vertegenwoordigers van de werkgroep "Vestingstad Naarden", die ons vertelden over het doel en het tewerk gaan van hun groep.
Op 7 september vergastte de heer Joost KÜhn ons op oude toverlantaa.rnplaatjes.
Op 11 november werd onder grote belangstelling de fototentoonst.elling llBussum voor 1888" geopend.

Contacatblad .
Het nieuwe team leverde in juni een prima verzorgd blad af. 

Activiteiten
Op 16 november waren wij met een stand te gast bij het jubilerende S.W.O.B, waar wij veel belmgstelling trokken. 

Tentoonstellingen
Naast de kleinere fototentoonstelling waarvoor de dames Van der Sleesen en Foreman een bloemhulde ontvingen werd op 11 november 1987 onze grote fototentoonstelling "Bussum voor 1888" geopend. Deze was opgezet door de heren Heyne en Bal. Ook zij ontvingen een fraai boeket.

Werkgroepen.
Dorpskern.
Deze groep wenkL momenteel aan de geschiedenis van de kerken in Bussum en doet onderzoek naar de genealogie van Bussummers geboren tussen 1680 en 1812.

ArchitecLuur en oudheidkamer.
Beide groepen beraden zlch op nieuwe acLiviLelten en zouden erg gelukkig  zijn neL wat enthousiaste medewerkers.

DocumentaLie
Deze groep blijft zeer enthousiast bezig en verzet veel werk onden de  bezielende leiding van de heer W. van Berkel.
Helaas moesten wij uit. deze groep afscheid nemen van de heer J.G. Würster die zeer plotseling is overleden.

Toekomst
Er ztjn op dit momenL geen vast omlijnde plannen, maar wij blijven in beweging.

Nieuwe l-eden per 1 -ianu?ri 1988..
De Heer H.C" Boer  Bussum                                     Mevrouw L. van Duyn-Franken Bussum 
Mevrouw S.M. Fokker-Vos  Bussum                         De Heer A. GoeLing   Bussum 
De Heer H.C. Fouchier  Bussum                               MeVrouw M. ROod-Poelman  Bussum 
De Heer H.W. v.d. Geer   Bussum                            De Heer P.W.V. Vos    Bussum 
Mevrouw C.W. Gielen    Bussum                              De Heer H.J. Welvaart    Bussum 
De Heer D. Huysman    Bussum 
De Heer B. Luykx   Bussum 
De Heer W. v.d. MeY    Bussum 
Mevrouw W. Trommefen    Bussum 

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 39 gasten en geen leden online