HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 2-3


JAARVERSLAG 1987

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Bestuur
Het bestuur kwam dit jaar 6 maal officieel bijeen, terwijl er tussendoor ook regelmatig ccntact was. Ook op diverse recepties en bijzondere gelegenheden was het bestuur vertegenwoordigd.
Tot onze spijt heeft mevrouw A.C. Leenders-Schreiner, die als secretaris optreedt, de wens te kennen gegeven zich met ingang van het nieuwe verenigingsjaar uit het bestuur terug te trekken.

Ledental
Op dit moment hebben wij 208 leden. 8 leden zegden hun lidmaatschap op, wij verloren 2 leden door overlijden en verwierven 21 nieuwe leden.

Excursies
Dit jaar waren er geen excursies.

Tweemaandelijkse bijeenkomsten
Op 7 januari 1987 was er een zeer gezellige nieuwjaarsbijeenkomst waarop o.a. een verzameling nota's te zien was uit het begin van deze eeuw, Ook waren de plannen en tekeningen inzake de  1renestudio te zien.
Op 18 februari werd de algemene ledenvergadering gehouden.
Op 6 april hield de heer Van Stuyvenberg zijn voordracht over "Geboorte, sterfte en armoede in Bussum rond de eeuwwisseling."
Op 10 juni ontvingen wij 3 vertegenwoordigers van de werkgroep "Vestingstad Naarden", die ons vertelden over het doel en het tewerk gaan van hun groep.
Op 7 september vergastte de heer Joost KÜhn ons op oude toverlantaa.rnplaatjes.
Op 11 november werd onder grote belangstelling de fototentoonst.elling llBussum voor 1888" geopend.

Contacatblad .
Het nieuwe team leverde in juni een prima verzorgd blad af. 

Activiteiten
Op 16 november waren wij met een stand te gast bij het jubilerende S.W.O.B, waar wij veel belmgstelling trokken. 

Tentoonstellingen
Naast de kleinere fototentoonstelling waarvoor de dames Van der Sleesen en Foreman een bloemhulde ontvingen werd op 11 november 1987 onze grote fototentoonstelling "Bussum voor 1888" geopend. Deze was opgezet door de heren Heyne en Bal. Ook zij ontvingen een fraai boeket.

Werkgroepen.
Dorpskern.
Deze groep wenkL momenteel aan de geschiedenis van de kerken in Bussum en doet onderzoek naar de genealogie van Bussummers geboren tussen 1680 en 1812.

ArchitecLuur en oudheidkamer.
Beide groepen beraden zlch op nieuwe acLiviLelten en zouden erg gelukkig  zijn neL wat enthousiaste medewerkers.

DocumentaLie
Deze groep blijft zeer enthousiast bezig en verzet veel werk onden de  bezielende leiding van de heer W. van Berkel.
Helaas moesten wij uit. deze groep afscheid nemen van de heer J.G. Würster die zeer plotseling is overleden.

Toekomst
Er ztjn op dit momenL geen vast omlijnde plannen, maar wij blijven in beweging.

Nieuwe l-eden per 1 -ianu?ri 1988..
De Heer H.C" Boer  Bussum                                     Mevrouw L. van Duyn-Franken Bussum 
Mevrouw S.M. Fokker-Vos  Bussum                         De Heer A. GoeLing   Bussum 
De Heer H.C. Fouchier  Bussum                               MeVrouw M. ROod-Poelman  Bussum 
De Heer H.W. v.d. Geer   Bussum                            De Heer P.W.V. Vos    Bussum 
Mevrouw C.W. Gielen    Bussum                              De Heer H.J. Welvaart    Bussum 
De Heer D. Huysman    Bussum 
De Heer B. Luykx   Bussum 
De Heer W. v.d. MeY    Bussum 
Mevrouw W. Trommefen    Bussum 

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 75 gasten en geen leden online