HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 3 (december1987) pag 1


EEN VOORSPOEDIG 1988

G. M. Langemeijer 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Na een jaar waarin veel gebeurd is in onze historische kring wenst het bestuur u een gelukkig nieuwjaar toe. Wij spreken de hoop uit dat in 1988 ons ledenaantal flink zal toenemen en het enthousiasme van de leden zal groeien om nog iets meer voor de vereniging te doen. Uit vele feiten en vragen is gebleken dat wij in Bussum reeds een heel zinvolle plaats innemen.
Onze algemene ledenvergadering zal plaats vinden op: WOENSDAG 10 FEBRUARI in de bibliotheek Dr. Abraham Kuiperlaan naast het Spant om 8 uur. De agenda ligt daar om half acht. U kunt de agenda ook opvragen bij het secretariaat.
Wij hopen u allen daar te ontmoeten en in de pauze een glas wijn te heffen op het nieuwe jaar.

G. M. Langemeijer
Voorzitter

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 100 gasten en geen leden online