HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag  136

Van het bestuur: algemene ledenvergadering op 9-3-1994

(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

Geachte leden,

Op woensdag 9 maart 1994 hopen wij onze algemene ledenvergadering te houden aan de Huizerweg 54. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Agenda :

1. Opening.
2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 25 maart 1993.
3. Jaarverslag van de secretaris over 1993.
4. Jaarverslag van de penningmeester over 1993 en begroting de over 1994.
5. Verslag van de kascommissie over 1993 en de benoeming van een nieuwe kascommissie voor 1994.
6. Vaststellen contributie.
7. Nieuwe bestuursleden:
Dit jaar zijn volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar de heer B. Bal, penningmeester, en mevrouw P. Goddijn-Noort, secretaris. De heer G. Dijker heeft zich beschikbaar gesteld voor de funktie van penningmeester; de secretarisfunktie is nog vakant.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 55 gasten en geen leden online