HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag  136

Van het bestuur: algemene ledenvergadering op 9-3-1994

(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

Geachte leden,

Op woensdag 9 maart 1994 hopen wij onze algemene ledenvergadering te houden aan de Huizerweg 54. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Agenda :

1. Opening.
2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 25 maart 1993.
3. Jaarverslag van de secretaris over 1993.
4. Jaarverslag van de penningmeester over 1993 en begroting de over 1994.
5. Verslag van de kascommissie over 1993 en de benoeming van een nieuwe kascommissie voor 1994.
6. Vaststellen contributie.
7. Nieuwe bestuursleden:
Dit jaar zijn volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar de heer B. Bal, penningmeester, en mevrouw P. Goddijn-Noort, secretaris. De heer G. Dijker heeft zich beschikbaar gesteld voor de funktie van penningmeester; de secretarisfunktie is nog vakant.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel