HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag. 83-84

Van de voorzitter

auteur: Arie Gouka

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Geachte dames en heren,

Het is ondertussen al weer een gewoonte aan het worden dat de voorzitter van de vereniging, in ieder geval in het laatste Contactblad van het verenigingsjaar, u informeert over het afgelopen jaar en over de plannen met betrekking tot het komende jaar. Zo ook dit jaar!

Allereerst wil ik u echter een voorspoedig 1994 toewensen. Ik hoop dat 1994 u brengt wat u er van verwacht en dat u ook dit jaar wederom lid van onze vereniging blijft. Mocht u overwegen dit jaar aktief lid te willen worden, laat u dan dit goede voornemen niet verwateren. Neem met mij kontakt op en voeg U bij de vele anderen die al op een of andere wijze binnen de vereniging aktiviteiten ontplooien. Er is een ruim aanbod van aktiviteiten voorhanden. Aktiviteiten variërend van de werkgroepen tot het bestuur, de verspreiding van het Contactblad en het bijhouden van de ledenadministratie tot het doen van zelfstandig onderzoek. Allen die al in het voorgaande verenigingsjaar aktief waren wil ik vanaf deze plaats bedanken voor hun inzet. Ik hoop dat wij in 1994 op hun inzet mogen blijven rekenen.

1993 was voor onze vereniging een zeer goed jaar. De feiten zijn u bekend.
- Zo kregen wij de beschikking over een "eigen" ruimte in het pand Huizerweg 54;
- Groeide de vereniging tot 350 leden;
- Werd er een tentoonstelling over de Huizerweg georganiseerd;
- Gaven we acte de présence bij meerdere, door anderen georganiseerde, aktiviteiten;
- Verscheen het Contactblad volgens schema met aantrekkelijke, goed gelezen en gewaardeerde bijdragen;
- Werden de ledenbijeenkomsten dank zij de interessante lezingen goed bezocht;
- Vierden wij op 30 oktober ons 10-jarig bestaan compleet met receptie en historische markt;
- Werd mede door ons de open monumentendag georganiseerd.

Deze lijst kan niet volledig zijn, maar laat wel zien dat de vereniging volop leeft. Dat geeft dan ook voldoende vertrouwen voor de eerstkomende jaren. In 1994 staan geen grote aktiviteiten op stapel zoals in 1992 (boek en symposium in verband met het 175-jarig bestaan van de gemeente Bussum) en 1993 (zie bovenstaande opsomming).

Zoals het zich nu laat aanzien, zal 1994 een jaar worden van consolidatie, geleidelijk verdergaande groei en continuering van de bestaande aktiviteiten. Dat wil niet zeggen dat er in 1994 niets zal veranderen en er geen nieuwe zaken zullen worden aangepakt. Verre van dat! Dank zij twee leden hebben we de beschikking gekregen over zowel een "home-" als een "personal-"computer. Dankzij giften van leden bij ons 10-jarig bestaan en al gereserveerde gelden kunnen we deze apparatuur in 1994 in gebruik gaan nemen. Deze nieuwe apparatuur stelt ons in staat de ledenadministratie onder te brengen bij de afdeling documentatie en om het archief te automatiseren. Dit laatste zullen wij gaan aanpakken samen met het al in gebruik zijnde systeem bij het Goois Museum in Hilversum en bij het streekarchief in Naarden. Dit belooft een belangrijke verbetering in te gaan houden, omdat er dan op drie plaatsen drie archieven binnen één systeem te raadplegen zijn. Voor de afdeling documentatie betekent het echter dat er in 1994 het nodige op hun af gaat komen.

Het bestuur heeft in 1993 een rooster van aftreden opgesteld. Hieruit vloeit voort dat er in 1994 afscheid genomen gaat worden van de penningmeester en de secretaris, terwijl in 1995 de voorzitter en de vice-voorzitter aftredend zijn. Tijdens de jaarvergadering in 1994 zullen dus een nieuwe penningmeester (al gevonden) en secretaris (nog vakant) benoemd moeten worden, terwijl er al op zoek gegaan moet worden naar een bestuurslid die de public relations en de organisatie van de ledenbijeenkomsten op zich wil nemen. Nieuwe bestuursleden en versterking van de afdeling documentatie zijn gezien het voorgaande dan ook meer dan welkom.

U ziet wel, ook in 1994 staan we niet stil. Over deze voornemens en de verdere aktiviteiten zoals door de andere werkgroepen worden ontplooid zal vergaderd worden tijdens de jaarvergadering die staat gepland op 9 maart 1994. Op 5 januari 1994 hoop ik u echter tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst eerst nog persoonlijk een voorspoedig 1994 toe te wensen.

Alle bijeenkomsten zullen in 1994 worden gehouden in ons nieuwe onderkomen aan de Huizerweg. Dus tot 5 januari, 14 februari of 9 maart 1994, Huizerweg 54, aanvang 20.00 uur.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 76 gasten en geen leden online