HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 79-80

Cursusprogramma 1993–1994

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

De Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland organiseert elk winterseizoen enkele cursussen voor leden van tiistorische verenigingen in de provincie Noord-Holland. Het cursusprogrammaboekje met uitvoerige informatie over de cursussen is in augustus verspreid onder archiefdiensten, historische verenigingen en oud-cursisten. Ook de Historische Kring Bussum heeft een exemplaar.

Voor informatie en opgeven kunt u terecht bij de stichting, postbus 5212 2000 GC Haarlem, telefoonnummer: 023 - 318436.

Ontdekkingsreis naar het verleden:

basiskennis methodiek van historisch onderzoek. Aan de orde komen: formuleren van een vraagstelling, onderzoeksopzet, literatuuronderzoek, het gebruik van archieven, andere bronnen. Lokatie : Schagen. Tijdstip : iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, aanvang in oktober 1993. Kosten: f 120,-- (inclusief syllabus). Duur: 8 lessen.

Bronnen in het Rijksarchief in Noord-Holland:

een overzicht van het materiaal voor onderzoek naar lokale en regionale geschiedenis dat in het Rijksarchief aanwezig is. Zowel archiefstukken als de collectie kaarten en de bibliotheek krijgen aandacht. In een aparte les zal worden ingegaan op het in Zuid-Holland aanwezige materiaal, dat van belang is voor de geschiedenis van Noord-Holland. Lokatie: Haarlem. Tijdstip: zaterdagochtend 10.00-12.00 uur. Duur: 6 lessen. Kosten: f 90,-- (inclusief cursusboekje).
Aanvang: oktober 1993.

Huizenonderzoek/dorpsreconstructie:

praktijkgerichte cursus voor diegenen die bewoners en eigenaren van een huis, een straat of een dorp willen uitzoeken. Bronnenmateriaal als kadaster, bevolkingsregister en belastinggegevens worden behandeld aan de hand van een case-study. De aandacht zal vooral gericht zijn op de negentiende eeuw. Lokatie: Koog aan de Zaan. Tijdstip: maandagavond 19.00-21.00 uur. Duur: 6 lessen. Kosten: f 90,--. Aanvang: februari 1994.

Nederzettingsgeschiedenis:

wie belangstelling heeft voor het ontstaan en de ontwikkeling van het Noordhollands landschap komt in deze cursus aan zijn trekken. Na een algemene inleiding over aspekten van nederzettingsgeschiedenis wordt ingegaan op oude kaarten, toponiemen en archiefmateriaal. Tenslotte wordt een voorbeeldstudie nader bekeken. Lokatie: Amsterdam. Tijdstip: maandagavorid 19.00-21.00 uur. Duur: 5 lessen. Kosten: f 75,--. Aanvang: januari 1994.

Bestuursgeschiedenis:

de ontwikkeling die het plaatselijk bestuur doormaakte in de periode 1600-1900 wordt behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden van onderzoek naar lokale bestuursgeschiedenis, het benodigde bronnenmateriaal en de vindplaatsen. Lokatie: Alkmaar. Tijdstip: dinsdagavond 19.15-21.15 uur. Duur: 4 lessen. Kosten: f 60,--. Aanvang: januari 1994.

Oud-Nederlands:

bij het onderzoek naar het verleden is niet alleen het oude handschrift een probleem, maar ook wijkt het Nederlands nogal af van wat wij heden ten dage gebruiken. In deze cursus komen verschillende aspekten van het Oud-Nederlands, van circa 1300 tot circa 1800, aan de hand van gedrukte teksten aan de orde. Lokatie: Hoorn. Tijdstip: maandagavond 19.15-21.15 uur. Duur: 8 lessen. Kosten: f 120,--. Aanvang: oktober 1993.

Middeleeuws Latijn vertalen:

in oudere stukken komt men dikwijls enkele woorden of zelfs hele akten in het Latijn tegen. Met behulp van deze cursus wordt de vaardigheid van cursisten in het vertalen van het Latijn vergroot. Tevens wordt enige aandacht besteed aan de uiterlijke vorm van de teksten. Van de deelnemers wordt enige basiskennis van het Latijn verwacht (bijv. schoolkennis). Lokatie: Weesp. Tijdstip: dinsdagavond 19.30-21.30 uur. Duur: 10 lessen, l &158; per 2 weken. Kosten: f 150,--. Aanvang: november 1993.

Lezingencyclus:

het thema van de lezingencyclus is dit keer "Vreemdelingen in Noord-Holland". Verschillende aspekten van immigratie wórden belicht in vier avonden. Aan de orde zullen komen onder andere de seizoensgebonden trekarbeid, vreemdelingen en criminaliteit en het overheidsbeleid. Inschrijving voor afzonderlijke avonden is mogelijk. Lokatie: Beverwijk. Tijdstip: maandagavond 20.00 uur. Duur: 4 bijeenkomsten. Kosten: f 40,--. Aanvang: november 1993.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 37 gasten en geen leden online