HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 78-79

Goede gedienstige – het dienstbodenprobleem

auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Dat vroeger nogal nalatig met dienstboden werd omgesprongen was algemeen bekend. Daarom vond de "Afdeling Bussum en omstreken van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen" het wenselijk hierover hetvolgende te schrijven in het Maandbericht van maart 1939.

Het dienstbodenprobleem.

Wanneer men vele huisvrouwen hoort over de vraagstukken, die haar vooral in het gezinsleven "kwellen" dan is het wel dat van het vinden der goede gedienstige. Een vraagstuk, waaraan heel wat vast zit. Telkens blijkt weer, van hoeveel belang het is, dat onze jonge meisjes een behoorlijke scholing voor het dienstbodenvak krijgen niet alleen, doch dat vooral ook van den kant der werkgeefsters er velerlei verbeteringen dringend noodzakelijk zijn. Want de tegenzin van vele Hollandsche meisjes om dienstbode te worden, is gedeeltelijk te verklaren uit de manier, waarop men met deze meisjes omspringt. Men behandelt ze uit de hoogte, is karig met uitgaansavonden, doch laat ze avond aan avond moederziel alleen in de keuken zitten, omdat ze misschien een theepotje moeten omspoelen, het minste dakkamertje en het afgedankte meubilair is goed genoeg voor ze, enz. De goede werkgeefsters niet te na gesproken. Zóó behandelt men niet iemand, die in het gezinsleven toch een zeer nuttige en belangrijke rol speelt. Geen wonder, dat de meisjes, die óók haar gevoel van eigenwaarde hebben, geringe lust toonen in huishoudelijke dienstbetrekkingen te gaan. Maar ook de regeering heeft een plicht. Want zoolang deze toestaat, dat de meisjes reeds zeer jong door de fabrieken worden opgeslokt, komt er van voldoende opleiding tot dienstbode niets terecht. Noodig is eigenlijk, dat na de lagere school de meisjes verplicht worden eenige jaren een scholing in huishoudelijk werk te doorloopen. En eigenlijk geldt dit niet alleen voor de meisjes uit arbeidersgezinnen die dienstbode worden, maar ook voor de andere, die toch eens huisvrouw zullen zijn. En wier handen totaal verkeerd staan, terwijl ze geen vleugje besef hebben van den goeden gang van zaken in het gezinsleven.

Er is nog een aspect aan het dienstbodenprobleem. En dat is wel zeer belangrijk. Men hoort telkens – en volkomen terecht – de meening, dat het gezinsleven eigenlijk het duizendvoudig mozaïek vormt, waarop de geheele samenleving rust. Zonder een gezond en evenwichtig gezinsleven is geen gezonde maatschappij mogelijk. En waar in dat gezinsleven de huishoudelijke hulp der dienstbode een zoo belangrijke factor is, vormt de zorg

voor voldoende krachten op dit gebied een allernoodzakelijkst punt van overweging in wat men de "gezinsverdediging" zou kunneri noemen. Het gezin, als cel der samenleving, heeft evenzeer verdediging noodig als b.v. het geheele land. Moge iedere huisvrouw het hare doen, om het onze jonge meisjes aantrekkelijk te maken dienstbode te zijn.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 59 gasten en geen leden online