HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 75

Werkgroep Dorpskern: overzicht van de aktiviteiten in 1992

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Overzicht van de aktiviteiten in 1992

Leden: Martin Heyne, Wil van Berkel, Joke Vos, Nel Krijnen en Koos Ruijzendaal.

De leden komen ongeveer drie maal per jaar bijeen voor overleg en om elkaar een overzicht te geven van hun aktiviteiten. Dit om zo mogelijk elkaar van gegevens te voorzien en ook om dubbel werk te voorkomen.

M. Heyne heeft zich bezig gehouden met het opmeten van de Irenestudio; hier waren geen bouwtekeningen meer van voorhanden. Aan de hand van deze opmetingen en door middel van oude foto's heeft hij de situatie in 1882 en 1888 kunnen rekonstrueren in bouwtekeningen. Ook heeft hij een tekening gemaakt van de balkenkonstruktie waar eens de originele torenspits op rustte. Over zijn bevindingen zal hij een artikel schrijven voor het Contactblad. De afdeling documentatie krijgt kopieën van de gemaakte bouwtekeningen.
N.B.: de eerste steen van de kapel uit 1828 is al in bezit van de Historische Kring Bussum.

W. van Berkel houdt zich bezig met de Bussumse kerkgeschiedenis van alle gezindten, alsmede van hun kerkgebouwen. Ook doet hij onderzoek naar priesters, voorgangers en predikanten die in Bussum gediend hebben (wanneer gekomen en vertrokken). Hij is al klaar met de Katholieke kerk en de Hervormde gemeente. De bedoeling is dat Wil een boek gaat schrijven getiteld: "Bussum en zijn kerkgangers". De voltooiing hiervan kan echter nog wel geruime tijd duren.

J. Vos houdt zich bezig met foto's en documentatie over klederdrachten. Zij is ook lid van de werkgroep "Klederdrachten in Vecht en Eem".

N. Krijnen houdt zich bezig met genealogieën, zowel van voor als na 1811. Zij maakt gezins- en beroepensamenstellingen. Op dit moment maakt zij een genealogisch overzicht van de bewoners van de molen "De Eendracht" aan de Brinklaan. Ook schrijft Nel de oude notulenboeken van de Bussumse gemeenteraad over.

K. Ruijzendaal voltooide artikelen over de blekerij van zijn voorouders en over een moordaanslag aan de Beerensteinerlaan. Bij zijn werkgever is Koos op dit moment niet meer werkzaam in ploegendienst, waardoor hij niet meer in de gelegenheid is voor "door-de-weeks" archiefbezoek. Op dit moment heeft hij dan ook niets in onderzoek.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 47 gasten en geen leden online