HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 73-74

Werkgroep Architectuur

auteur: C. de Jong (namens de Werkgroep)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Jaarverslag over 1992

De werkgroep architectuur werd in 1983 opgericht.

In het Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1 nummer 1,
https://www.historischekringbussum.nl/index.php/bussums-historisch-tijdschrif/860-bht-1-1-inhoudsopgave


werden de werkzaamheden omschreven als: "het verzamelen van foto's en gegevens van bijzondere bouwwerken en hun architecten." In het Contactblad van oktober 1985
https://www.historischekringbussum.nl/index.php/bussums-historisch-tijdschrif/863-bht-2-1-inhoudsopgave


lezen wij: "De werkgroep houdt zich bezig met architectuuronderzoek en het stimuleren van inventarisatie en documentatie van de Jongere Bouwkunst in Bussum." In de beginjaren heeft de werkgroep zeer veel werk verzet. Gegevens hierover zijn aanwezig bij de afdeling documentatie, De laatste jaren hielden – voorzover ons bekend – drie leden van de Historische Kring zich bezig met de architectuur in Bussum: mevrouw A. van der Sleesen, mevrouw M. Monster en mevrouw N. Langemeijer.

Mevrouw Van der Sleesen organiseerde diverse tentoonstellingen en mevrouw Monster inventariseerde gegevens over de villa's in het Prins Hendrikkwartier. Mevrouw Langemeijer verzorgde wandelingen in het Spiegel en hield diaseries over Bussum. Ook stelde zij in 1992 samen met haar man, twee ordners samen over de aktiviteiten van de werkgroep in de afgelopen tien jaar. De nieuwe werkgroep kwam begin 1993 hiervan in het bezit.

Na de algemene ledenvergadering van 1992 gaven twee nieuwe leden zich voor de werkgroep architectuur op: mevrouw A. Make1 en mevrouw C. de Jong. In de eerste bijeenkomst in maart 1992 besloot men om gezamenlijk één onderwerp te gaan onderzoeken. Gekozen werd voor het Brediuskwartier. Mevrouw Langemeijer heeft zich niet aangesloten bij de groep, maar gaat door met haar eigen bovengenoemde aktiviteiten.

Met frisse moed ging men aan het werk. Bijzondere bouwwerken en hun architecten kregen de aandacht. Er werd nagegaan wat er reeds bekend was. Ook werd kontakt gelegd met mevrouw E, v.d. Borch tot Verwolde van de "Vrienden van het Spiegel". Het door haar gebruikte inventarisatieformulier werd overgenomen. De voorbereiding van de tentoonstelling over de Brinklaan en het onderzoek naar het Prins Hendrikkwartier gingen daarnaast door.

Nog maar nauwelijks begonnen met het Brediuskwartier, werd aan de werkgroep architectuur gevraagd of men bij de opening van het nieuwe onderkomen aan de Huizerweg een tentoonstelling wilde organiseren. Wij namen dit aan en zijn vanaf oktober bezig geweest met de voorbereidingen. Het onderwerp is – hoe kan het anders – de Huizerweg. Wij hebben ervoor gekozen om tien gebouwen onder de loep te nemen.

Op dit moment verzamelen wij gegevens en zijn op zoek naar foto's en voorwerpen.

Wij streven er naar om zo veel mogelijk als groep te opereren; wij komen regelmatig bij elkaar en we hebben een map ingericht waarin iedereen zijn gevonden materiaal opbergt. De heer J. Hekkenberg werkte mee aan de tentoonstelling, maar is geen lid van de werkgroep.

Tot slot een wens.
Wij zouden graag zien, dat er binnen de H.K.B. goede communicatielijnen komen, zodat men van elkaar weet waar men mee bezig is. Een verslag van iedere werkgroep draagt hier zeker toe bij.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 18 gasten en geen leden online