HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 3 (december 1996)
pag. 96


Verslag van de algemene ledenvergadering

(van de secretaris)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Deze vergadering werd gehouden op 14 maart 1996 in het gebouw aan de Huizerweg 54 in Bussum. Aanwezig waren 28 personen. Mevr. I. de Beer was met kennisgeving afwezig.

Na de opening door de voorzitter werd vastgesteld dat voor deze vergadering geen stukken waren binnengekomen. Nadat in de notulen van de ledenvergadering van 1995 werd gewijzigd dat niet de kascontrolecommissie de penningmeester dechargeert maar dat ze dit aan de ledenvergadering adviseert, werden genoemde notulen zonder verdere wijziging goedgekeurd.

Het verslag van de penningmeester werd na enige vragen over een aantal opgevoerde posten goedgekeurd. De kascontrolecommissie adviseert de aanwezigen de penningmeester onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden te dechargeren. Dit advies wordt zonder meer opgevolgd. De begroting alsmede het beleidsplan voor 1996 worden goedgekeurd.

Omdat er zich geen kandidaat heeft gemeld om de penningmeester op te volgen, zal de secretaris voorlopig deze taak op zich nemen.

De heer Smeele is aftredend als lid van de kascontrolecominissie, in zijn plaats komt de heer H. Bierman, reserve is de heer Van de Tweel. Voor 1996 bestaat de commissie dus uit de heren Jansen en Bierman.

Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld. Is de inboedel van de HKB verzekerd? Antwoord: de HKB is uitgebreid verzekerd. Zijn er inventarislijsten? Antwoord: ja. Het bestuur zal zich later omtrent deze kwestie laten informeren door een deskundige. De Stichting Godelinde wil in het blad dat zij uitgeeft een ledenwerfkaart voor de HKB bijsluiten. Zij heeft hiervoor ongeveer 700 stuks nodig.

De voorzitter deelt nog mede, dat de heer en mevrouw Langemeijer voor hun activiteiten voor Bussum de 'Kleine Johannes' hebben gekregen. Tijdens de Open Monumentendag zal de watertoren te bezichtigen zijn.

De heer Bos van TVE vertelt over het reilen en zeilen van deze vereniging en roept ieder op om ook lid te worden. Hierna dankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en wenst allen wel thuis.

 
Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 96 gasten en geen leden online