HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 2 (september 1996)
pag. 46


Stadsarchief Naarden

Auteur: Ineke Inglot (Stads- en streekarchief Naarden, Muiden en Bussum)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Artikelenserie over de inventarisatie van het oud-archief Bussum ten behoeve van het Contactblad van de Historische Kring Bussum

Afl. 1. De overdracht van het Bussumse oud-archief naar het Stads- en Streekarchief

Zoals bekend is het oud-archief van de gemeente Bussum eind december 1993 overgedragen aan het Stadsarchief Naarden, de archiefbewaarplaats van de gemeente Naarden. Als gevolg van deze overdracht heeft het Stadsarchief ook de funktie van streekarchief gekregen. Op dit moment worden er de archieven van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden beheerd. Deze archieven zijn in het algemeen ouder dan 50 jaar en zijn met deze overdracht openbaar geworden.

Een groot aantal geïnteresseerden in de geschiedenis van Bussum heeft tot nu toe de weg naar het Stadsarchief Naarden weten te vinden. De meeste bezoekers verrichten genealogisch onderzoek en maken in hoofdzaak gebruik van de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand. Deze registers zijn tot circa 1940 openbaar en zijn in de vorm van microfiches permanent aanwezig op de studiezaal.

Een even zo belangrijk onderdeel van het overgedragen archief is het archief van het gemeentebestuur uit de periode 1817-±1918. Dit archief is voor het laatst in 1941 geïnventariseerd en gebleken is dat de bijbehorende inventaris als toegang slecht funktioneert. Om deze situatie te verbeteren is besloten om het archief opnieuw te gaan inventariseren volgens de moderne regels van ordening en toegankelijkheid. De beschrijvingen zullen rechtstreeks in de computer worden gezet, waardoor het zoeken en opvragen van de stukken gemakkelijker wordt. In een later stadium zal er een uitgebreide inventaris worden uitgebracht waaraan bijvoorbeeld indexen kunnen worden toegevoegd.

Op dit moment is met de herïnventarisatie begonnen. Uitgangspunt is dat in deze overgangsfase het archief niet voor langere tijd gesloten hoeft te worden en bruikbaar kan blijven voor onderzoek. Op deze wijze hoopt het Stadsarchef haar dienstverlening uit te kunnen breiden naar de bezoekers voor de archieven van Bussum. Archieven die een schat aan informatie bevatten waaraan menig Bussumer - nu en in de nabije toekomst - zijn hart kan ophalen.

In de komende tijd zult u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van het inventarisatieprojekt.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 60 gasten en geen leden online