HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 12 nummer 2 (september 1996)
pag. 46


Stadsarchief Naarden

Auteur: Ineke Inglot (Stads- en streekarchief Naarden, Muiden en Bussum)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Artikelenserie over de inventarisatie van het oud-archief Bussum ten behoeve van het Contactblad van de Historische Kring Bussum

Afl. 1. De overdracht van het Bussumse oud-archief naar het Stads- en Streekarchief

Zoals bekend is het oud-archief van de gemeente Bussum eind december 1993 overgedragen aan het Stadsarchief Naarden, de archiefbewaarplaats van de gemeente Naarden. Als gevolg van deze overdracht heeft het Stadsarchief ook de funktie van streekarchief gekregen. Op dit moment worden er de archieven van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden beheerd. Deze archieven zijn in het algemeen ouder dan 50 jaar en zijn met deze overdracht openbaar geworden.

Een groot aantal geïnteresseerden in de geschiedenis van Bussum heeft tot nu toe de weg naar het Stadsarchief Naarden weten te vinden. De meeste bezoekers verrichten genealogisch onderzoek en maken in hoofdzaak gebruik van de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand. Deze registers zijn tot circa 1940 openbaar en zijn in de vorm van microfiches permanent aanwezig op de studiezaal.

Een even zo belangrijk onderdeel van het overgedragen archief is het archief van het gemeentebestuur uit de periode 1817-±1918. Dit archief is voor het laatst in 1941 geïnventariseerd en gebleken is dat de bijbehorende inventaris als toegang slecht funktioneert. Om deze situatie te verbeteren is besloten om het archief opnieuw te gaan inventariseren volgens de moderne regels van ordening en toegankelijkheid. De beschrijvingen zullen rechtstreeks in de computer worden gezet, waardoor het zoeken en opvragen van de stukken gemakkelijker wordt. In een later stadium zal er een uitgebreide inventaris worden uitgebracht waaraan bijvoorbeeld indexen kunnen worden toegevoegd.

Op dit moment is met de herïnventarisatie begonnen. Uitgangspunt is dat in deze overgangsfase het archief niet voor langere tijd gesloten hoeft te worden en bruikbaar kan blijven voor onderzoek. Op deze wijze hoopt het Stadsarchef haar dienstverlening uit te kunnen breiden naar de bezoekers voor de archieven van Bussum. Archieven die een schat aan informatie bevatten waaraan menig Bussumer - nu en in de nabije toekomst - zijn hart kan ophalen.

In de komende tijd zult u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van het inventarisatieprojekt.

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 157 gasten en geen leden online