HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 3 (januari 1996)
omslag pag. ii


Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

HISTORISCHE KRING BUSSUM
Huizerweg 54, Bussum, telefoon (035) 691 12 51
Postadres: Postbus 173. 1400 AD Bussum

DOELSTELLING

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan
te sluiten bij een bestaande werkgroep zoals architectuur, documentatie, dorpskern, literatuur en oudheidkamer, of door zelf een werkgroep te starten.

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt per jaar (minimum) voor:
- individuele leden f 25,-
- gezinslidmaatschap f 35,-
verhoogd met f 9,-verzendkosten voor leden buiten Bussum en Naarden.
Opzeggen: schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar. U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.

BESTUUR

Voorzitter (en advertenties) : dhr. G.S. Dijker
Vice-voorzitter : mw. M.H.H. Piebes
Penningmeester : mw. G.M. Elshof-Ruizendaal
Secretaris : dhr. J. Heetebrij
Lid (en redactie Contactblad) : mw. J. Vos-Bogaard
Lid (coördinatrice werkgroepen) : mw. C. de Jong

Het INFORMATIE/DOCUMENTATIE-CENTRUM alsmede de LEDENADMINISTRATIE bevinden zich aan de Huizerweg 54 te Bussum.
De openingstijden zijn:
- elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
- elke EERSTE ZATERDAG van de maand van 14.00 tot 16.00 uur
Coördinatrice: mw. C. de Jong

LOSSE NUMMERS CONTACTBLAD zijn à f 7,50 verkrijgbaar bij het informatie/documentatiecentrum en de boekhandels Los en Bruna in Bussum.

ADVERTENTIES: kwart pagina f 80,- per jaar, halve pagina f 140,- per jaar, hele pagina f 240,- per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer G.S. Dijker, Postbus 173, 1400 AD Bussum.

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 162 gasten en geen leden online