HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 2 (september 1994)
pag. 77-78


Een beschrijving van Bussum uit 1942

Auteur: H. Herrebrugh

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Ontleend aan VAN GOOR'S AARDRIJKSKUNDIG WOORDENBOEK VAN NEDERLAND. Ten aanzien van de spelling werd de Lijst der Aardrijkskundige namen gevolgd, in 1936 uitgegeven door het Aardrijkskundig Genootschap met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Uitgave van 1942.

BUSSUM:
Gemeente in het Gooi, schoon gelegen, in de laatste 50 jaar opgekomen als tuindorp, 30.000 inwoners. Daarvan N.H. 25, Ger. 6, R.K. 36, zonder gezindte 21%, van andere Hervormde richtingen 11%.

Woonplaats van forensen; kwekerijen, blekerijen. De Gemeente heeft het landgoed Bantam aangekocht.

Te Bussum de chocoladefabriek van Bensdorp, gesticht 1840; verder chemicaliën en confectie. Blindeninstituut, 1932 overgebracht uit Amsterdam.

BANTAM:
Landgoed onder Bussum, door de gemeente aangekocht.

CRAAILO, zie KRAAILO
Kraailoo, Crailoo, bos onder Blaricum in 1840 nog heide; ten O. van Bussum. Met groot natuurbad.

OUD-BUSSUM:
1e hofstede bij Bussum, gebouwd door De Bazel; groot modern ingerichte veehouderij; onder leiding van Floris Vos;
2e Buitengoed aldaar met het "Bosch van Bredius".

BREDIUS, BOSCH VAN (voetnoot *)
Buiten bij Bussum. Daarbij een modern hotel. Zie Oud-Bussum.

GOOI, HET:
Gooiland, de landstreek ten O. v.d. Vecht in N.Holland. Oudtijds Naardingerland. Bezitting van de graaf Wichman van Hamaland, die de streek in vruchtgebruik gaf aan de abdij van Elten, door keizer Otto I in 970 bevestigd. De abdis stond in 1280 haar rechten af aan Floris V, die in 1285 zich ook meester maakte van dat gedeelte, dat toen aan de heren van Amstel behoorde. In het Gooi ontwikkelden zich de gemeenten Naarden, Bussum, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum en Muiden; nu samen 120.000 inwoners. Oppervlakte 12.000 ha. In het Gooi zijn nog overdeelde heiden en weiden; zie Erfgooiers.

Het Gooi is de voortzetting van de Utrechtse heuvels tot aan het IJselmeer. Hoogste punt ten Z.van Hilversum 24 m., de Tafelberg bij Huizen 36 m. Landbouw en veeteelt; in de latere jaren steeds toenemend verblijf van forensen uit Amsterdam. Hilversum is 't middelpunt. De aanleg van dorpen bewijst, dat het Gooi door Saksen bewoond was, die zich daar gevestigd hadden; brinken en engen en meenten.

Beschrijving van Gooiland door Henri Polak: Tussen Vecht, Eem en zee.

De rechte Oostgrens van Gooiland loopt op de Dom van Utrecht aan: de oplossing van veengeschillen.

Studie over Het Gooi en de Erfgooiers door E. Luden, voorzitter van "Stad en Lande" 1931.

ERFGOOIERS
De bezitters van rechten op de nog overdeelde heiden en weiden van Gooiland. Die rechten geregeld bij de Erfgooierswet van 1912, waarbij de vereniging Stad en Lande van Gooiland hun organisatie werd die de eigendom verkreeg van de "gemene weiden en heiden". De heiden zijn 1930 verkocht voor f 2.000.000,--, welk bedrag onder de erfgooiers verdeeld is. Over bleven 1100 ha meentgronden, waarop 2500 runderen grazen. De 1500 ha heide en bos behoren nu aan de Provincie N.H., Amsterdam en de zes Gooise gemeenten.

Voetnoot *
WALDEN

De mislukte coöperatieve tuinbouwonderneming, bakkerij enz van Frederik van Eeden ten Z.W. van Bussum, 1898-1904.

 Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 164 gasten en geen leden online