HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 10 nummer 1 (april 1994)
pag. 44


Jaarverslag Oudheidskamer over 1993

Auteur: Gerard Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

In 1993 bestond de oudheidskamer 10 jaar. In die afgelopen tien jaren werd ongeveer f 5.000,-- door de oudheidskamer besteed voor het aankopen van allerlei voorwerpen. Het beheer geschiedde door enige leden van de oudheidskamer. Later ontstond hieruit de werkgroep documentatie. Medio 1993 werd besloten de oudheidskamer en de afdeling documentatie weer samen te voegen onder de naam: informatie/documentatiecentrum om hiermee tot uitdrukking te brengen dat de werkgroep meer doet dan alleen documenteren. Informatie verstrekken achten wij vooral belangrijk. Deze accentverschuiving naar 'informatie' heeft uiteraard consequenties voor wat betreft het opbergen van het materiaal en voor de leden van de kring. Zij moeten zelf gegevens kunnen opzoeken in de kasten, zij het met hulp en toezicht. Een situatie die ongeveer overeenkomt met die in de rijksarchieven. Daar dient men wel de stukken die in het depot zijn opgeslagen via een formuliertje op te vragen. Het kan dus niet zo zijn, dat de leden in de kasten iets kunnen opzoeken als er geen hulp en toezicht is van de leden van het informatie/documentatiecentrum; tenslotte blijven die verantwoordelijk.

Keren wij terug naar de oudheidskamer, dan zien wij dat tot aan de samenvoeging en ook daarna zeer veel is binnen gebracht: onder andere foto's, ansichten, boeken en dergelijke. Verder het oud archief van Van de Breul, veel kadastrale kaarten anno 1824 en alle kadastrale nummers die met die kaarten corresponderen. Daarmee zijn wij in staat alle eigenaren van onroerende goederen (huizen en grond) rond 1832 op te sporen, hetgeen de basis is voor historisch onderzoek. Gebruikt men oude huisnummers dan loopt men het risico verkeerd uit te komen.

Via Peggy van Hemert ontvingen wij haar bouwtekeningen van winkels in Bussum. Verder ingelijste documenten. Gegevens over de ouderdom van de Gooische Boer en de verschillende eigenaren. Voorts een ouderwets lees-"plankje", d.w.z. een in glas-in-lood uitgevoerd schilderijtje met tekeningen van AAP, NOOT, MIES enz. Het is een goede zaak ook in 1994 voor oude voorwerpen een speciaal bedrag beschikbaar te stellen. Er is in 1994 nog veel te doen voor het informatie/documentatiecentrum. Kundige medewerk(st)ers zijn dringend nodig en ook belangstelling van de leden op de vrijdagmiddagen (van 2 tot 5 uur) en de eerste zaterdagmiddag van de maand (van 2 tot 4 uur). Die is nog zeer gering, terwijl er zoveel materiaal aanwezig is waaraan men plezier kan beleven. Wij hopen met betere informatie, onder andere door duidelijker indeling van de kasten, de leden over de drempel te helpen.
Past ons nog een woord van dank aan mevr. J. Terschuur, die ons twee prachtige vitrines in bruikleen afstond.

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 82 gasten en geen leden online