HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/1 (mei 1997) pag. 12

Stadsarchief Naarden -
artikelenserie over de inventarisatie van het oud-archief Bussum
aflevering 2: De ontsluiting van de serie eigendomsbewijzen
Auteur: Ineke Inglot

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Tijdens de inventarisatie van het oud-archief Bussum werd binnen dit archief een serie aangetroffen van apart genummerde akten. Bij nader onderzoek bleek het in hoofdzaak te gaan om contracten en overeenkomsten die de gemeente met diverse partijen was aangegaan voor de aankoop,verkoop, schenkmg en ruiling van grond. Deze bewijze van eigendom waren door de gemeentelijke administratie toegankelijk gemaakt in een korte lijst, die echter te summier bleek te zijn om te kunnen dienen als een definitieve toegang op dit onderdeel van het oud-archief. Gelet op het belang van deze akten en de hoeveelheid gegevens die zij bevatten is besloten om deze stukken opnieuw te archiveren. Deze werkzaamheden zijn recentelijk voltooid en hebben geresulteerd in een apart databestand. Voor de raadpleging van de akten en het databestand kan men terecht op de studiezaal van het Stads- en Streekarchief in Naarden.

Voor wie kunnen deze akten van belang zijn?

Allereerst voor iedereen die ge:interesseerd is id omvang en locatie van de gemeentelijke eigendommen in de 19e en begin 20ste eeuw. Ook kunnen diverse ontwikkelingen binnen de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening in kaart worden gebracht. Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van het openbaar vervoer. Na de aanleg van de 'Oosterspoorweg' en het station Naarden-Bussum werd de toegankelijkheid van de omgeving verbeterd. Daarnaast werd vanaf het station een belangrijke verbinding richting Huizen tot stand gebracht door de aanleg van een trambaan over de Brediusweg naar de Amersfoortseweg.

Ook was de gemeente Bussum nauw betrokken bij de uitbreiding van woongebieden. De vele akten die betrekking hebben op grondtransacties met exploitatiemaatschappijen en particulieren geven in het Spiegelkwartier een goed beeld van de gefaseerde aanleg van het benodigde wegennet voor de toekomstige bebouwing. Al deze gegevens kunnen worden nagezocht op naam van de betrokkene, op datum, op trefwoord (meestal een straatnaam) en op de kadastrale perceelsaanduiding. Ook de genealogen die op zoek zijn naar hun voorouders in de gemeente Bussum kunnen wellicht in deze akten interessante gegevens halen. Als hun familieleden betrokken zijn geweest bij grondtransacties met de gemeente kunnen zij via de genoemde mgangen getraceerd worden. Uit de originele akten valt vervolgens op te maken welke rol zij bij deze trausacties hebben gespeeld; mogelijk worden ook hun woonadres en beroep daarbij vermeld.

Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden & Bussum:
Bezoekadres Stads- en Streekarchief, Cattenhagestraat 8, Naarden (voormalig Burgerweeshuis)
Openingstijden: op werkdagen van 13.30 tot 16.30 en 's ochtends op afpraak (035-6957811).

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 77 gasten en geen leden online