HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 13-14

Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Kring Bussum gehouden op 29 maart 2001
Auteur: E. Droogleever-Fortuyn

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Aanwezig waren 28 leden (inclusief bestuur).

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
In het afgelopen jaar zijn twee aktieve leden van de Historische Kring overleden. Op voorstel van de voorzitter worden Mevrouw An Mäkel en de heer H. Hendrikse door de aanwezigen staande herdacht. Mevrouw Piebes geeft daarna een overzicht van de aktiviteiten in het afgelopen jaar. Vermeldenswaardig zijn o.m. de medewerking aan het gedenkboek van de Bussumse brandweer, de tentoonstelling "heden en verleden van Bussum", de druk bezochte contactavond met de voordracht over de Krijnenfamilie en de verschillende contactbladen, waarvan het dubbeldikke septembernummer met het artikel over Clinge Doorenbos bijzonder uitblonk.
In voorbereiding is nu een expositie en artikel over het Prins Hendrikpark.
De Historische Kring heeft in het afgelopen jaar tentoonstellingspanelen aangeschaft en eveneens een nieuwe computer voor de ledenadministratie en de boekhouding. Een lid heeft ons een diaprojector geschonken.
Tevens hebben we begin dit jaar een groot bedrag ontvangen wegens het opheffen van de Stichting Archeologisch Onderzoek (2001).

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is rondgedeeld.
De heer de Vries vraagt aandacht voor Bussummers in het buitenland met interesse voor historisch Bussum. Voorts wordt het verslag goedgekeurd.
De financiële jaarstukken zijn rondgedeeld en geven, behalve een vraag over een kleine post debetrente, geen aanleiding tot discussie.
De kascommissie (Heren Runhaar en Heetebrij) heeft na controle een goedkeuring gegeven. De commissie wordt onder dankzegging gedechargeerd.
Volgend jaar zijn mevrouw Plugboer-Korevaar en de heer Runhaar bereid zitting te hebben in de kascommissie.
In het bestuur is de voorzitter mevrouw Piebes periodiek aftredend; zij heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt bij acclamatie opnieuw gekozen.
De voorzitter geeft vervolgens een overzicht van de plannen voor 2001: een contactavond op 13 juni (het Watertoren project) en op 18 oktober (heer Petri: de oorsprong van het Wilhelmus) terwijl tevens gewerkt wordt aan het Prins Hendrikpark project en medewerking wordt gegeven aan een T.V.E. project inzake boerderijen.
Bij de rondvraag wordt vermeld dat er nu 381 leden zijn, waarvan 4 in het buitenland.
Voor zover te voorzien zal er volgend jaar geen contributieverhoging nodig zijn. Het voorstel aan alle leden de financiele stukken vooraf toe te sturen wordt door het Bestuur op kostenoverweging afgewezen. Wel wordt als compromis besloten de stukken toe te zenden aan hen die de vergaderingen bijwonen. Na sluiting van de vergadering, 9.10 uur, wordt door mevrouw Vos-Bogaard een diaserie vertoond over Bussum in de jaren '70. Tevens is er een keur van foto's van villa's rond de kom van Biegel tentoongesteld.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 23 gasten en geen leden online